! Dordrecht geillustreerd tijdschrift - Merwepost 1926-1927http://d-compu.dyndns.org/gensearch/

- Naar het eerste lustrum (5 jaar Merwepost);
- (pag. 2) Michiel Adriaenszoon de Ruijter, 250 jaar geleden overleden;
- (pag. 4) [FOTO] kindertuintjes;
- (pag. 4) [FOTO] De heer H. v.d. LINDEN is heden, 1 mei, 40 jaar bij de
firma Eijgenraam, Vischhandel, in dienst;
- (pag. 4) [FOTO] De heer J. de GEUS, Majoor van Politie herdenkt heden, 1
Mei, zijn 25-jarig ambtsjubileum;
- (pag. 4) [FOTO] De heer W.J. van KEPPEL is heden, 1 Mei, 35 jaar als
tuinman werkzaam in het park Merwestein;
- (pag. 7) [FOTO] De heer W. de Haan en zijn echtgenoote A. de Haan-Lengton
welke 3 Mei a.s. hun 50-jarige echtvereeniging hopen te herdenken;
- (pag. 10) Bergen van vaartuigen;
- (pag. 10) [FOTO] sleepboot Batavia, v.d. Wetering te Sliedrecht;
- (pag. 10) [FOTO] Baggermolen Avontuur (firma Nederlof);
- (pag. 11) [FOTO] sleepboot Neeltje;
- (pag. 13) [FOTO] mr. K. Meijer Wiersma;
[Merwepost 1 mei 1926 nr. 01; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- De Hallincqlaan (P.A. van Wijnen);
- (pag. 19) [FOTO's] ms Gelria (foto: bemanning);
- (pag. 20) [FOTO] De heer B.J. PAAGMAN was 1 mei .l.l. 40 jaar aan het
onderwijs verbonden, waarvan 36 jaar als hoofd der R.K. Bijzondere School
aan de Wijnstraat;
- (pag. 20) [FOTO] De heer J. van Donkelaar was 1 Mei l.l. 40 jaar tuinman
op villa RENATA;
- (pag. 20) de heer H. van Gijn heeft den Raad verzocht hem ontslag te
willen verleenen als lid-patroon der Commissie van Toezicht op het
Handelsonderwijs.
- (pag. 20) de heer P. de Kanter is benoemd tot adjunct-directeur bij de
Brandverzekering Maatschappij HOLLAND;
- (pag. 20) de heer M.C. Sigmond slaagde te Leiden voor het doctoraal examen
in de rechten;
- (pag. 20) Mr. H. Heuvelink is bij Konikl. Besluit benoemd tot president
bij de Arroniddsements-Rechtbank te Dordrecht;
- (pag. 20) de heer A. WAALBOER slaagde voor het voorbereidend examen
diploma bouwkunsig opzichter B.N.A.
- (pag. 20) de heer D. van Zanten was op 1 Mei 30 jaren in dienst bij GIPS'
Houtbereiding aan den 's-Gravendeelschedijk.
- (pag. 20) Mr. Dr. J.C. Overvoorde oud-archivaris van Dordrecht herdacht 1
mei j.l. het feit dat hij 25 jaar geleden door den gemeenteraad van leiden
benoemd werd tot gemeente-archivaris en directeur van het stedelijk museum
De Lakenhal;
- (pag. 20) de heer J.W. de Wijn, notaris te Ridderkerk is in de leeftijd
van 51 jaren overleden;
- (pag. 25) WINKELPRAAT: H.P. Kramer, Bischoff;
- (pag. 28) [FOTO] Th. Brouwer van K.D.O.;
[Merwepost 8 mei 1926 nr. 02; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Achiel van Sassenbrouck, lid Pictura (afbeelding: schilderij hondenkar);
- (pag. 36) [FOTO] De tentoonstellignswagen der S.O.V., welke 11 Mei l.l.
hier ter stede in tegenwoordigheid van de wethouders dr. A. van Oven, dr.
Th. Stoop, en dr Delhez door den heer G.L. de HAAS, algemeen secretaris der
S.O.V., geopend werd. Met deze wagen - een oud salonrijtuig van Koning
Willem III - waarin tal van propagandamiddelen voor de geheelonthouding zijn
tentoongesteld, wordt een reis door het geheele land gemaakt. Hier in Dordt
heeft hij een plaatsje op het terrein van de Houtbereiding aan de Zeehaven
gehad.
- (pag. 43) DORPSPRAET - nieuwe veiling, Zwijndrecht;
- (pag. 44) [FOTO] J. van Riesen op motor;
[Merwepost 15 mei 1926 nr. 03; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Achiel van Sassenbrouck;
- (pag. 51) [FOTO] Sparta (heer Heidenreich) naar Luik;
- (pag. 57) WINKELPRAAT. Woensdagavond. My Boy, Ik heb je brief voor den
jaardag van vader ontvangen; hij is niet 20 doch 21 Mei jarig. Dom van je om
't te vergeten. Enfin ik zal hem bij tijds je brief geven; voor de bloemen
en sigaren zal ik zorgen. Vanmiddag zijn moeder en ik er op uit geweest om
voor het feest in te slaan. Voor de afdeeling snaps hadden wij uitdrukkelijk
order gekregen te gaan bij de firma A. PONSEN & Co, welke zaak gevestigd
is - zooals je wel weet - in dat leuke groote huis aan de LEUVEBRUG, recht
tegenover de Voorstraat.
Van binnen is die groote winkel nog zoo gezellig ouderwetsch. Rondom loopt
een waar balcon, zooiets als in Kunstmin, maar dan kleiner natuurlijk. De
heer VAN STEK beidende ons zelf en ontving ons uiterst vriendelijk. Het zou
moeilijk geweest zijn voor ons, dames, te kiezen, maar de eigenaar
assisteerde ons prachtig met zijn raadgevingen. Zoo kozen wij dan uit een
groote collectie wijnen, waaronder Bordeaux, Rijn- en Spaansche wijnen - bij
de laatste behoorden ook de merken gevoerd door de van ouds bekende firma
WED. OUD PZN & Co, waarvoor de heer VAN STEK als alleen-vertegenwoordiger
optreedt - eenige soorten uit. Voor de afschaffers bestelden wij een paar
flesschen ORANJA, die verrukkelijk naturel sinaasappellimonade door de firma
zelve in de fabriek aan de BOOGJES vervaardigd. En voor bij het diner nam
moeder overmoedig een flesch feestelijk Champagne en een mooie flacon
alcoholvrije likeur. Dat laatste was een idee van ikke, want ik ben dol op
likeur. De heer van Stek deelde ons ten slotte mede dat hij
vertegenwoordiger is van de BIERBROUWERIJ DE AMSTEL, en dat hij voorts alle
bekende mineraalwater: Victoria, Drachenquelle, Spa, Vichy en d'Etat enz
voorradig houdt. Wijn kan men eventueel bij de firma Ponsen ook bij de maat
krijgen. Morgen wordt alles thuis bezorgd.
Een cadeau voor en man blijft een moeilijk onderwerp. Eigenlijk is het
onmogelijk het jullie ooit naar den zin te maken. Enfin wij lieten ons niet
ontmoedigen door deze bespiegelingen en hebben eenige weken onze hersens
ingespannen om wat moois en practisch te bedenken. Tot ik op het ingenieuse
denkbeeld kwam vader een aaridge rooktafel te offreeren. Moeder vond het
reuze. Toen wij van de firma Ponsen kwamen wandelen passeerden wij de GRAND
BAZAR FRANÇAIS en aangezien je daar binnen kunt loopen zonde rook maar
eenigszins tot koopen geforceerd te worden besloten wij er eens een kijkje
te nemen. Ik heb wel eens hooren beweren dat je in die Fransche bazar -
zooals de volksmond zegt - alleen terecht kunt voor goedkoope en eenvoudige
voorwerpen. Maar dat is een reuzevergissing. Ook de meest gedistingeerde en
artistieke dingen kun je er koopen en dat tegen verbazend lage prijzen. Het
is....etc. (heer Dufaix)
- (pag. 58) [FOTO] duiker Hoogenboezen;
- (pag. 61) [FOTO] reizend Drankweermuseum;
- (pag. 61) [FOTO] kinderkopje M. ADAMSE (Internationale Expositie in
Venetie / aangekocht door Gallerie Nationaal in Rome)
[Merwepost 22 mei 1926 nr. 04; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- In het park (foto: goudvischvijver);
- (pag. 67) [FOTO] J.L. van Dalen, 25 jaar archicaris;
- (pag. 67) [FOTO] Zwijndrecht, Eau-de-cologne wagens;
- (pag. 68) [FOTO] Ons Koor (Hazenbosch);
[Merwepost 29 mei 1926 nr. 05; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- de Wilhelminastichting. [Kasperspad]
Het aantal instellingen van weldadigheid te DORDRECHT zal verminderd worden
met de tot standkoming van de Wilhelminastichting. In het jaar 1917 werd,
bij gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van den heer L.C. van
Oldenborgh en nu wijlen mevrouw N.L.A. van Oldenborgh-Vriesendorp, besloten
de herinnering aan dit feest vast te leggen door de stichting van een
philantropische instelling: Wilhelmina-Stichting geheeten.
Deze isntelling zal ten doel hebben aan alleenwonende vrouwen uit den
middenstand, die eenige bron van inkomsten hebben een gratis woning te
verschaffen. Voor vele vrouwen die een werkzaam leven achter zich hebben of
nog werkzaam zijn, is het, waar zij vaak bij iemand in huis moetenwonen, een
illusie eenmaal een eigen huisje te hebben. Waar het huren van een
fatsoenlijke, passende woning echter in den regel te kostbaar is, bestaat er
verder weinig kans, dat deze illusie verwezenlijkt wordt. Voor hen zall dan
de Wilhelmina-Stichting een uitkomst kunnen zijn. Door de thans echter ons
liggende moeilijke tijdsomstandigheden, die het bouwen van een dergelijk
woningcomplex...etc. [met oude foto Kasperspad: 'Smederij E. Carel Bozua']
- (pag. 83) [FOTO] ms Gelira (heer Ter Hall);
- (pag. 84) [FOTO] circus Gebrs. Amar;
- (pag. 91) [FOTO] sportclub Enschade;
- (pag. 93) [FOTO] affiches Pieck (veilig verkeer);
[Merwepost 5 juni 1926 nr. 06; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- de Diaconiehof (Hellingen) - met foto;
- (pag. 100) [FOTO] Kalkhaven met vlotters;
- (pag. 100) [FOTO] HIL NABIJ ELFHUIZEN. Het meerendeel van deze panden,
meest onbewoonbaar verklaarde woningen, is reeds afgebroken. Een der
voormalige woningen bleek zoo bouwvallig te zijn, dat de voorgevel eerst
tegen de overstaande huizen moest worden gestut om het sloopingswerk zonde
rgevaar voor de sloopers en de omgeving te kunnen voortzetten. Binnen
enkele weken zal ook het huis links op den voorgrond als offer aan de
krotopruiming in sloopershanden worden overgegeven enn geen enkel fragment
daar eertijds een lid onder vroedschap in Russisch gepeins over het wel en
wee der stad en hare burgeren bij eigen haar zich voorbereidde tot de
maandelijksche steekspelen op het stadhuisplein. O, bevoorrecht
Czaar-Peterhuisje!~
- (pag. 100) [FOTO] RAAMSTRAAT NABIJ BAGIJNHOF.
Een reeds verdwenen stadsbeeld in het ontwerp PLAN RAAMSTRAAT, dat wel op
duidelijke wijze het verschil aangaf van de oude en de toekomstige breedte
van de Raamstraat.
In de richting van het winkelpand van gebr. LINDERS zal de nieuwe Raamstraat
met een breedte van 11 M. worden doorgetrokken tot een pleingedeelte, waarop
ook d enieuwe Hil, de Elfhuizen en de verlengde Lombardstraat zullen
uitkomen.
- (pag. 103) [FOTO] Merwe's a Capella koor (A.C. Hazenbosch);
- (pag. 106) [FOTO] Kon. Erk. Dordrechtsche Schietvereeniging Oranje-Nassau
1886-6 juni-1926; P.J. de Kanter, C. van der Stigchel, B. Hubers, C.P. van
de Merwe, C.H. Hins, G. Groeneveld, G. Aardoom, P. van Mill, B. Brillemans,
L. van Heusden,. C.J. de Jongste, B. de Graaf, J. Rienstra, R. de Graaf, P.
v.d. Merwe, E.F. v.d. Stigchel, B. v.d. Hoeven, F. Rienstra, G. Hubers, A.
Bakker, P. v.d. Matten, A. de Jong,
- (pag. 108) [FOTO] Ajax;
[Merwepost 12 juni 1926 nr. 07; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Gemeentelijke werkverschaffing (bedrijfsleider A. Kooy);
- (pag. 114) [FOTO] gemeentelijke betonfabriek;
- (pag. 120/121) [FOTO] Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereeniging
(schutienhuis Voorstraatshaven);
- (pag. 122/123) [FOTO] gymnastiekvereeniging Hercules 1896-1926;
- (pag. 125) [FOTO] zangvereeniging Soli Deo Gloria (J.Z.J. Haasbroek);
- (pag. 125) toonzaal De Jong en Kern, Singel-Papeterspad
[Merwepost 19 juni 1926 nr. 08; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Gemeentelijke werkverschaffing (foto: trottoirbanden maken);
- (pag. 130) Guano fabriek, Zwijndrecht;
- (pag. 132) [FOTO] J.H. Tienstra;
- (pag. 132) [FOTO] N.V. DORDRECHTSCHE AUTOGARAGE. Hiernaast een
frontaanzicht van de vorige week geopende Auto-garage, onder directie van de
heeren L. de Jong en O. Kern. Op den voorgrond de royale showroom, waar op
het oogenblik dat de foto genomen werd, een luxueuse LINCOLN en een der
nieuwste open FORDS tentoongesteld zijn. Hoeveel duizenden guldens de eerste
wagen ook duurder is, ook de laatste maakt een zeer gedistingeerden indruk,
is fraai van bouw en heeft daarnaast het vorodeel van alle Fords, zeer
gemakkelijk te besturen te zijn.
Tevens is een vorodeel dat alle Fords-onderdeelen zoo gemakkelijk te
verkrijgen zijn. De heeren de Jong en Kern hebben er niet minder dan een
1400 in voorraad! Links achteraan ziet men een serie zeer practisch
ingerichte boxes, momenteel op een enkele na reeds verhuurd. Achter deze
boxes bevindt zich de groote reparatie-inrichting voorzien van de modernste
hulpmiddelen, die een snelle en degelijke reparatie mogleijk maken. He
geheel is op moderne leest geschoeid en beteekent ongetwijfeld een aanwinst
voor onze stad.
- (pag. 135) [FOTO] Fokker D VII
- (pag. 138) [FOTO] Frederik Willem van Eeden, geb. 3-4-1860;
[Merwepost 26 juni 1926 nr. 09; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Verdwijnend Dordt (foto: Lange Breestraat)
- (pag. 146) [FOTO] Lange Breestraat;
- (pag. 147) [FOTO] vliegveld Waalhaven;
- (pag. 149) [FOTO] Zanglust (Jan van Leeuwen);
- (pag. 153) [FOTO] Henri Jean Francois Borel, geb. Dordrecht 23-11-1869,
werd na de HBS te hebben afgeloopen adspirant tolk voor de Chineesche taal,
studeerde te leiden en vertrok in 1892 naar China...etc.;
- (pag. 155) [FOTO] N.A.C., Breda (19-9-1912);
- (pag. 156) [FOTO] Go Ahead, Deventer (11-12-1902);
[Merwepost 3 juli 1926 nr. 10; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- (advertentie) Dordrechtsche Melk Inrichting (DMI), Kromhout;
- mr. G.J. Walraven van Tricht, 70 jaar;
- (pag. 162) [FOTO] Betsy van Praag / Elfriede Dobrowolny;
- (pag. 165) [FOTO] de Jong en Kern / duinen Rockanje;
- (pag. 169) [FOTO] HIL HOEK RAAMSTRAAT (achterzijde), gezien vanuit de
Kous;
- (pag. 173) [FOTO] Vereeniging Watersport, Maartensgat;
- (pag. 173) [FOTO] H.C.J. Roelvink;
[Merwepost 10 juli 1926 nr. 11; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- dr. W. van IJzeren, directeur gemeentelijk ziekenhuis;
- (pag. 178) [FOTO] Marcellus Emants;
- (pag. 181) [FOTO] politie harmonie vereeniging 'Dordrecht'
(29-7-1926)(J.J. Heuff));
- (pag. 188) [FOTO] Dordr. Voetbalvereeniging Op ter Overwinning;
- (pag. 188) [FOTO] Een gedeelte van de 'vlaggende' Torenstraat en de
versierde woning van het Echtpaar A. RETEL-J. v.d. KAMMEN, dat 19 Juli a.s.
zijn 60-jarige echtvereeniging hoopt te herdenken. Links op den voorgrond
het bruidspaar. De bruidegom is 82 jaar, de bruid 86 jaar. De laatste is,
tengevolge van een ongeval, wat moeilijk ter been, maar verder beschikken
beiden nog over een goede gezondheid en een uitstekend humeur. Zooals te
begrijpen ontbreekt het 't diamanten paar, dat bij kenissen en buren graag
gezien is, niet aan belangstelling;
[Merwepost 17 juli 1926 nr. 12; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Onze Zeehaven;
- (pag. 197) [FOTO] Liedertafel Zanglust;
- (pag. 197) [FOTO] tocht naar Meyendel;
- (pag. 204) [FOTO] Oscar van der Weghe;
- (pag. 204) [FOTO] DOORBRAAKPLAN RAAMSTRAAT. Het doorbraakplan Raamstraat
en wat daarmede annex gaat, eischte een verandering van den hoek
Voorstraat-Lombardstraat, waardoor het noodzakelijk werd het winkelhuis van
de firma SPIERDIJK te doen afbreken en daarvoor in de plaats een smaller
winkelhuis te doen optrekken.
In het voormalig heerenhuis op dne hoek van de Lombardstraat was eenmaal
gevestigd de brouwere DE LELIE van de familie DE CONINCK, terwijl zooals het
wapenschild boven de deur aangaf, het huis ook toebehoord heeft aan de
familie ONDERWATER. In dit huis overleed ook 15 November 1691, ten huize
van van zijn schoonvader Pieter Onderwater, de kusntshcilder Aelbert CUYP.
Het heerenhuis dat reeds door de verbouwing tot winkelhuis haar artistieke
waarde grootendeels verloren had, zal nu plaats maken voor een modern
winkelhuis, dat weder door de firma SPIERDIJK in gebruik zal worden genomen.
Bijgaand zullen de lezeres het ontwerp voor den bouw van het pand vinden. De
breedte langs de Voorstraat zal ongeveer tien meter zijn, de diepte langs de
Lombardstraat 23.75 M. Daaraan sluit de reeds bestaande garage, die een
breedte heeft van 3.50 M aan. De onderbouw zal bestaan uit donkergekleurd
Labrador graniet, de bovenbouw uit zand- en baksteen. Een achttal etalages
zal op royale wijze gelegenheid geven tot uitstelling der meubelen. Het pand
zal voorzien worden van centrale verwarming en van liften. De bouw die
uitgevoerd wordt door de aannemersfirma D. POLS & ZONEN onder architectuur
van de h.h. Pols en van der Made, moet 1 Februari 1927 gereed zijn.
- (pag. 205) [FOTO] WINKELPRAAT. Beste Dolf. De oudste jongen van Hanny en
Wim is overgegaan van vier naar vijf; dit tot groote opluchting van zijn
vader en moeder, die het vooral tegenover al hun belangstellende ooms en
tantes verschrikkelijk hadden gevonden om den nederlaag van hun spruit te
moeten bekennen. Robby heeft anders hard moeten ploeteren die laatste weken
van het proefwerk; een maand terug had Wim zijn zoon, op een avond dat de
jongen bijzonder landerig en van alle studie afkeerig gestemd was, beloofd
dat hij een fiets zou krijgen als hij overging. Voor een fiets doet een
jongen een moord; Hanny en Wim hadden in zooverre voldoening van hun belofte
dat Robby plotseling zichzelf overtrof met een energie die verbazingwekkend
was. En toen hij met zijn rapport thuis kwam zei hij: "Vader, het is op 't
nippertje af, maar die fiets ben je kwijt". Natuurlijk had Wim wel graag
teruggekrabbeld, want nu de spanning van de onzekerheid over was vond hij
een fiets wel een overdreven cadeau voor een goed rapport, maar er hielp
geen moedertje lieven aan en hij moest zijn eereschuld afdoen. Vanmorgen
zijn Hanny en ik er al op uit geweest; Wim, kon niet en Rob mocht niet mee.
Van Wim hadden wij het adres: FIRMA D. WULFSE, LANGE BREESTRAAT 66. Zoodra
Hanny mij den naam noemde, herinnerde ik mij de zaak, want reeds in mijn
jeugd waren fietsen en de familie Wulfse onafscheidelijke begrippen.
Inderdaad zal de firma, die in 1895 opgericht werd, wel één van de oudste
rijwielzaken van DORDRECHT zijn. Ik wist...etc. (Rudge-Whitworth rijwiel,
Veeno-rijwiel, Hima en Osmond rijwielen; Jan van den Anker, opgericht 1775,
neefje Verbroek (Verbroeks uit Nieuw-Beijerland, de heer H. Brand));
[Merwepost 24 juli 1926 nr. 13; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Dwars Door Dordt;
- (pag. 217) [FOTO's] EEN ZELDZAAM JUBILEUM. Op Zondag 1 Augustus a.s. zal
het 50 jaar zijn dat MARTINUS RIET Senior in dienst trad bij de firma Frans
van den Hoogen & Co, wijnkoopers alhier.
Als kelderknecht begonnen, klom hij al spoedig op tot meesterknecht, welke
positite hij nu reeds 30 jaar bekleedt. Martinus RIET mag zich nog steeds
verheugen in een goede gezondheid en doet zijn werk nog met zorg en ijver.
Met welk eene nauwgezetheid en gestadige toewijding Martinus RIET zich
steeds van zijn werk gekweten heeft blijkt wel hieruit, dat reeds bij zijn
45-jarig jubileum dus nu 5 jaar geleden, burgemeester WYTEMA hem persoonlijk
in naam van H.M. de Koningin de zilveren medaille van Oranje-Nassau op de
borst spelde, eene onderscheiding die anderen pas bij 50-jarigen en langeren
diensttijd plegen te ontvangen.
Thans zal zijne verdienste ook niet onbeloond blijven en ontvangt hij van de
Vereeniging van Nederlandsche Wijnhandelaren een diploma voor 50-jarigen
trouwen dienst in lijst.
Een ieder, die RIET in zijn werk en particulier leven kent zal in hem een
man eeren van nauwgezette plichtsbetrachting, een man, die door zijn werk en
zijne bescheidenheid de sympathie van velen heeft verworven. Eend ergelijk
man mag de jongere generatie wel eens ten voorbeeld gesteld worden. Wij
wenschen Martinus Riet nog menig gelukkig jaar.
Op twee der bijgaande foto's ziet men RIET in zijn dagelijksche omgeving aan
den arbeid. Op de derde foto komt de jubilaris met zijn echtgenoote voor
zooals zij, dit zij terloops hierbij vermeld, vorig jaar hun gouden bruiloft
vierden.
- (pag. 218) [FOTO motorrijders] J. van Riessen en J. Achttien.
[Merwepost 31 juli 1926 nr. 14; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- [met foto's] DE KONINGSHOF. Op onze tocht door Dordrecht op zoek naar
hofjes komen wij terecht bij het wat onooglijke complex huisjes staande
langs Marienbornstraat en Veststraat, de Koningshof geheeten. Veel is niet
bekend omtrent de geschiedenis van dit hofje. Wij weten dat het in 1595
gesticht werd door Adriaen Dircxz de Conink en zijn huisvrouw juffrouw
Lucretia Oen, dochter van heer Kornelis Oem, overleden in 1584. Adriaen de
Koning was Raad van de stad in 1567 en 1568 en Schepen in 1571 en 1572.
Voorts bekleedde hij de waardigheid van Weesverzorger, ofwel Regent van het
Weeshuis. Bekend is ...etc. (aanvulling opschrift "Vernieuwt door de
rentmeesters Iohan van Bergen, Adriaen de Raad en Cornelis Nierharen,
Boekhouder Anno 1757");
- (pag. 229) [FOTO] Jan Koopmans, overleden op 66-jarige leeftijd;
- (pag. 229) Demonstratie Dordr. Reddingsbrigade;
- (pag. 235) molen Welgelege, Zwijndrecht;
[Merwepost 7 augustus 1926 nr. 15; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- de Spuihaven (foto door Rackwitsz : bij Noorderbrug);
- (pag. 243) [FOTO] DZC Zwemfestijn (foto o.a. Cor Berkhout);
- (pag. 248) [FOTO] WINKELPRAAT: .. winkel van mijnheer JOH. BROEKHUYSEN aan
de Voorstraat. Het was een ware processie en toen wij binnen waren begonnen
wij allemaal tegelijk te praten. Hierdoor liet de bediende zich heelemaal
niet van de wijs brengen; hij borg kampjes een hoogen stapel Köhlers op een
plank wg, en vroeg toen wat wij wenschten. In...etc...... naar de firma H.J.
GORDIJN aan de Gr. Spuistraat. Een aardig winkeljuffrouwtje, zeer coquet
gebobt, hielp ons en....etc.;
- (pag. 251) [LUCHTFOTO] Bandoeng;
- (pag. 257) Lunapark te Dubbeldam;
[Merwepost 14 augustus 1926 nr. 16; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Jubileum der Synagoge (met foto's van het interieur);
- (pag. 266) [FOTO] Pastoor J. Postma, geb. 1870;
[Merwepost 21 augustus 1926 nr. 17; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Kinderbewaarplaats 1876-1926 (foto: van Uden-Vink);
- (pag. 275) [FOTO] Het sterfhuis van Aelbert CUYP Overledne te Dordrecht 15
November 1691. Het pand (nu no 296) dat resp verbouwd en afgebroken is om
plaats te maken voor een winkelhuis voor de firma Spierdijk (naar een foto
door Dr. I Vriesendorp, van omstreeks 1905, in het archief der
Familie-Vereeniging Vriesendorp) Naar aanleiding van het plaatsen in de
Merwepost van het oude en aanstaande winkelhuis van de fa Spierdijk, werd
ons uit het archief der Familie-Vereeniging Vriesendorp bijgaande foto -
vermoedelijk een unicum naar men ons meldde - ter reproductie afgestaan. De
heer Jacob Vriesendorp te Amsterdam geeft daarbij de volgende
bijzonderheden: In de Dordtsche adresboeken ...etc.;
- (pag. 276) [FOTO] Joodsche kinderen (jubileum synagoge);
- (pag. 284) [FOTO] muziektempel Dubbeldam;
- (pag. 285) [FOTO] Zoover ons bekend is DE CONCURRENT in Koloniale en
Grutterswaren, eigenaar de heer C. v.d. Stigchel, Noordendijk 10, telefoon
1245, de eerste zaak te dezer stede welke zich de BLITZ-transportwagen heeft
aangeschaft.
De BLITZ-transportwagen door de Nieuwe Dordtsche Autohandel Van Sitteren en
Spijkman, te dezer stede geimporteerd, zullen d emeesten onze rlezers reeds
van aanzien kennen. Het is een handige motor-driewieler met zuinig
benzine-verbruik en daarbij zeer gemakkelijk te besturen, dus wel het ideaal
voor den klein-handelaar. De heer v.d. STIGCHEL die dezen wagen aanschafte
om zijn uitgebreide clientele vlugger te kunnen bedienen, is dan ook zeer
tevreden over den BLITZ en gaf ons de verzekering dat hij werkelijk aan zijn
verwachtingen beantwoordt. Hierboven een foto van dne Blitz voor de zaak van
den heer v.d. Stigchel. Wilt U den handigen wagen in werkelijkheid zien, dat
even 1245 opgebeld, een bestelling gedaan en over een minuutje staat hij bij
U voor de deur (Adv.) ---> kenteken N 3(?)9922
- (pag. 285) [FOTO] J.L.N. Zillinger Molenaar;
[Merwepost 28 augustus 1926 nr. 18; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Oranjedag.
- (pag. 293) [FOTO] Z. van Schelt, D. Smits, Th. Stoop;
- (pag. 293) Gebrs. Gerzon, Voorstraat 250;
- (pag. 297) [FOTO] De Zeereerw. Heer A. Kramer, die als opvolger van
pastoor POSTMA benoemd werd tot pastoor der St. Bonifacius parochie alhier.
Pastoor Kramer werd in 1873 te Assendelft geboren, in 1902 priester gewijd,
waarna hij als kapelaan achtereenvolgens werkzaam was in de parochie van de
H. Agatha te Lisse; de parochie der H.H. Martelaren van Gorcum te
Feijenoord; de parochie van den H. Petrus te Leiden; in het jongerenweeshuis
De Voorzienigheid te Amsterdam; te Haarlem in de parochie van O.L. Vrouw
Rozenkrans, waarna in 1918 zijn benoeming als pastoor der parochie van de H.
Johannes Geboorte te Kudelstaart, gemeente Aalsmeer, volgde;
- (pag. 302) [FOTO] t.b.c.-patientjes, Mastbosch;
[Merwepost 4 september 1926 nr. 19; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- de D.A.W.E.T. (G. van Herwijnen, I. van Huiden, A. Visser);
- (pag. 306) 100 jaar Bonifaciuskerk;
- (pag. 308) [FOTO] W.H. van Wel, firma Leeuwin, L. Cohen;
- (pag. 308/309) [FOTO] Prins Hendrik + baggermolen P. Meuldijk;
- (pag. 309) [FOTO] S.J.J. Crone, A.J. Kraal, firma J. Bos;
- (pag. 310/311) [FOTO] EEN PRACTITISCHE VLEESCHTRANSPORT-AUTO. Het chassis
van bovenstaande auto is een Ford-Truck met electrischen starter. Direct
achter den cheuffeur tegen den kap is een geisoleerde kast aangebracht voor
ijsberging die vier staven ijs kan bevatten. Onder deze ijskast is een
andere open kast aangebracht met drie schuidladen (zie foto) voor het bergen
van kleine porties vleesch. Hierachter bevindt zich de groote laadruimte,
waarin ijzeren staven zijn aangebracht, waaraan, door middel van haken,
grootere stukken vleesch kunnen gehangen worden. Door de geheele laadruimte
circuleert de koude lucht. Onder in de ijskast is nog een afwatering
aangebracht welek onder het chassis uitkomt. - Deze fraaie auto, iets nieuws
op dit gebied, werd uitgevoerd door de Carosserie en Wagenbouwerij de fa. D.
MEELDIJK, Grootekerksbuurt 18, telefoon 583 en geleverd aan de N.V. J.P. van
Waalwijk van Doorn;
- (pag. 310/311) [FOTO Stadhuisplein] EEN FRAAIE GESLOTEN TRANSPORTAUTO. Ook
deze carosserie is gebouwd op een Ford-Truck. Direct achter het zijportier,
onder de kap, is de kast gebowud waarin lichtreflectors met...etc....voor de
Gebr. LINDERS gebouwd door de Carosserie en Wagenbouwerij de fa. D.
MEELDIJK, Grootekerksbuurt 18, telefoon 583;
- (advertentie) Dordrechtsche Melk Inrichting (DMI);
[Merwepost 11 september 1926 nr. 20; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- de D.A.W.E.T.;
- (pag. 329) [FOTO] fa Willem van Twist;
- (pag. 332) [FOTO] reunie Ons Leger;
- (pag. 333) modeshow M.H. v.d. Voort;
[Merwepost 18 september 1926 nr. 21; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Bestedelingenhuis (foto: echtpaar De Roos);
- (pag. 341) [FOTO] veilinggebouw Zwijndrecht;
- (pag. 343) [FOTO] fa D.D. Groen;
[Merwepost 25 september 1926 nr. 22; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Bestedelingenhuis;
- (pag. 356) [FOTO] Dubbelmannen Kwartet ORPHEUS;
- (pag. 358) [FOTO] Mannenkoor Kunst Na Arbeid;
- (pag. 366) WINKELPRAAT: Bijenkorf, Voorstraat 318; Holland-Radio Company;
[Merwepost 2 oktober 1926 nr. 23; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Vischbrug voorheen en thans;
- (pag. 372) [FOTO] A.B. Booi, Zuidendijk 91;
- (pag. 378) [FOTO] Oefening Kweekt Kracht (OKK), 45 jarig bestaan;
- (pag. 381) [FOTO] prof. Drost in N.A.B.;
[Merwepost 9 oktober 1926 nr. 24; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- de Biesbosch (inpoldering);
- (pag. 387) Inter Amicos (foto: oude Houten Schouwbrug, Corn.de
Wittstraat);
- (pag. 388) [FOTO pui] Bijenkorf, Voorstraat 318 + 317 (filiaal);
- (pag. 389) [FOTO] A.J.C. (Vorrink, Molendijk);
- (pag. 397) [FOTO] Rodi ROETERS;
[Merwepost 16 oktober 1926 nr. 25; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- de Biesbosch (inpoldering);
- (pag. 403) nieuwe kronen in de Grote Kerk (H. Vos van Hagestein, J. Deking
Dura);
- (pag. 412) [FOTO] Julianakerk;
- (pag. 413) [FOTO] industrie- en huishoudschool, Steegoversloot, 25 jaar;
[Merwepost 23 oktober 1926 nr. 26; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- de Dokbrug;
- (pag. 425) [FOTO] Leger des Heils-gezinsbond (Veenstra Flipse);
- (pag. 429) [FOTO] Annie v.d. Lugt Melsert-van Ees;
[Merwepost 30 oktober 1926 nr. 27; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Weeshuis Kromhout;
- (pag. 437) demonstraties Stumpel;
- (pag. 445) [FOTO] kinderbewaarplaats (van Uden-Vink);
[Merwepost 6 november 1926 nr. 28; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Weeshuis;
- (pag. 458) [FOTO's] Haardenfabriek Lips en Peters;
[Merwepost 13 november 1926 nr. 29; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Weeshuis (echtpaar v.d. Goot);
- (pag. 468) [FOTO] Liedertafel Zanglust (J. van Leeuwen);
- (pag. 476) [FOTO] D. Crena de Iongh, 80 jaar;
- (pag. 479) [FOTO] Dirk Schäfer;
[Merwepost 20 november 1926 nr. 30; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- nieuw verenigings gebouw Eben Haezer;
- (pag. 483) [FOTO] Henri ter Hall;
- (pag. 490) [FOTO] Mona Lisa van Leonardo da Vinci;
[Merwepost 27 november 1926 nr. 31; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Sinterklaasfeest;
- (pag. 500) WINKELPRAAT: fa Groen, Voorstraat 379; fa M. Mampaey;
- (pag. 509) [FOTO] Hugo van Dalen;
[Merwepost 4 december 1926 nr. 32; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- (advertentie) Bokbier, brouwerij de Sleutel;
- St. Jacobsgesticht, Grotekerksbuurt;
- (pag. 515) [FOTO] gebouw Effetha, doofstommen instituut;
- (pag. 523) [FOTO] Groothooft (vanaf Thor II), DFC;
[Merwepost 11 december 1926 nr. 33; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Leger des Heils, Riedijk (W. Gorter);
- (pag. 530) [FOTO] Harmonica-Kwarter P.G. BROX;
- (pag. 540) SCHILDEREN. WERKEN DER LEDEN. Deze winter-tentoosntelling van
werken der leden van het Teekengenootschap Pictura is minder omvangrijk dan
anderemalen, maar de belangrijkheid is er niet minder om. Ook het plaatsen
kwam dit minder groote aantal inzendingen ten goede, de werken zijn over het
algemeen bijzonder gelukkig gehangen en hinderen elkanderen niet, ook wel
juist doordat zij vrijer van elkander gekomen zijn.
Het eere-lid van Pictura ROLAND LARY omt uit met een drietal gevoelige
doeken 'Grootvader', 'Boschlaantje' en 'Stal'. Naast hem noemen wij REUS,
wiens atelier weder een onuitputtelijke bron van schoonheid bleek te zijn.
Het is heerlijk die oude bekende weder te geniten. Het lijkt of met de jaren
hunne tonen verdiepen, hun stemmingen verinnigen. Prachtig is het stoerre
'Balkengat', het stevig coloriet van 'Noordendijk', heerlijk van vitaliteit
'Molens aan den Noordendijk'. Het 'Stilleven' pleit voor de oer-techniek van
dezen picturiaal. 'Kruis of Munt' is een frappant staaltje van 's meesters
knap teekenstift.
Van Anth. PIECK een verdroomd 'Stilleven', een poetische symphonie in blank
mineur. Pieck's fijne humor straalt weer in het gedetailleerd, maar met veel
liefde geschilderd 'Vlaamsche Processie'. Voorts een knappe droognaaldets
'Muziektent te Brugge'.
Leen VERHOEVEN heeft zich blijkbaar gebroken uit den wat sinistren stijl,
waarin hij de laatste jaren scheen vastgeloopen - de vorige tentoonstelling
wees reeds op een evolutie - en brengt met zijn uiterst knap geschilderde
Dahlia's en 'Bloemen' iets geheel nieuws, dat door zijn frissche poezie
verrast en boeit. Gladiolen lijkt wat erg koel geobserveerd.
S. WIJNHOVEN is een jong artist die ernstig werkt: nog niet geheel heeft hij
zich van den invloed van een ouder collega los kunnen maken, doch
vershcillende oorspronkelijke details wijzen er op, dat hij zich een geheel
persoonlijken weg kiezen zal. Zijn aanleg belooft veel. Bepalen wijons eerst
bij stadgenooten, dan vindne wij van M. ADAMSE een fijntjes geobserveerd en
beschreven Kinderkopje, lang niet het beste wat Adamse den laatsten tijd
bracht, meer toch wel ontroerend. Het grotoe doek Campanula's doet meer
denken aan en experiment, dan aan een voldragen kusntwerk.
Theo DIJKWEL zond een mooi doekje 'Ranonkels' met een fijntjes gedaan potje
en een paar fleurige aquarellen 'Roozen' en 'Pioenen'. van R. KENNEDY een
paar zeer vlotte aquarellen waarvan vooral 'Tuin' belangrijk is.
Van Jan WITTENBERG, de man van de kleine afmetingen en de diepe emoties een
prachtig 'Dood Vogeltje' een precieus Anthurium en een mooi doekje
Cactussen. Van Mej. Bieruma Oosting treffen wij een paar geestige
houtsneden, Lucie van Dam van Isselt zond o.m. een fijn doekje
Moederplantje. Stemming heeft ongetwijfeld van DUFFELEN's 'Sneeuw',
Papavertjes met de ingevulde harde kleuren herinnert aan de manier waarop de
jonge Duitsche schilders bij voorkeur werken. J.A. HERFST, die anders zoo
voornaam voor den dag pleegt te komen, was ditmaal niet erg gelukkig met
zijn ietwat rammelend Stilleven ook het Duinlandschap van Chris LEBEAU, al
heeft het sterk nerveuse momenten, kan ons als geheel niet zeer boeien. Van
het moderne werk van Dirk van LUYM is vooral de actie-volle TREKKER van
belang. Dirk NIJLAND's tragische humor straalt door in zijn bekende
hotusneden 'Boerenbegrafenis' en 'Begrafenis te Brouwershaven'. 'Bajonet' is
één nuance te opzettelijk om schrijnend te zijn.
Vol fleur en leven zijn de beide doeken van Anth. P. SCHOTEL; vooral de
'Haven van Volendam' is een prettig levendig geval. Het werk van Fritz
WIMMER, een nieuw lid naar wij meenen, is meer rommelig dan mooil hij heeft
de goede combinatie tusschen streek en pointille blijkbaar nog niet
gevonden. Het eenige beeldhouwwerk op deze expositie aanwezig, is een
krachtige hardsteenen Bootwerkerskop van L. BOLLE.
De tentoonstelling blijft tot en met 2 Januari a.s. geopend; is de komende
Kerstweek niet een prachtig-gelegeneheid om te gaan genieten van goede
schilderkunst? J.S.
- (pag. 545) gedicht Bokbier, de Sleutel;
[Merwepost 18 december 1926 nr. 34; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Kerstgedachten.
- (pag. 548) [FOTO] jubileum Nederlandsche Reisvereeniging (NRV) afd.
Dordrecht, 15 jaart; blauwe zaal van Americain (v.d. Flier);
- (pag. 555) [FOTO] Dorus Rijkers, 80 jaar;
[Merwepost 25 december 1926 nr. 35; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Bij de jaarswisseling.
- (pag. 562) [FOTO] de nieuwe Dokbrug;
- (pag. 565) [FOTO] damkampioenen / prof. Drost;
- (advertenties o.a.) modemagazijn Berlage + L. Martignoni,
schoorsteenveger;
[Merwepost 31 december 1926 nr. 36; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Leger des Heils (adj. van Noort);
- (pag. 581) [FOTO] nieuw Vereenigingsgebouw Eben Haezer (A.J. Scheurkogel);
[Merwepost 8 januari 1927 nr. 37; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Leger des Heils (barmhartigheidspost (op gevel: PICTURA))(de Dreu);
- (pag. 595) [FOTO] De Bazuin (P.H. Kwakernaat, D. Speets, D.M. Tonnis, R.
Sell, E. Haagman);
- (pag. 597) [FOTO] PICTURA. ANT.P. SCHOTEL. In de zalen van het
Teekengenootschap Pictura exposeert van 9 tot en met 30 Januari de
kunstschilder Ant.P. Schotel een 47-tal van zijn werken,...
- (pag. 602/603) [FOTO] pantserkruiser 'Sumatra';
[Merwepost 15 januari 1927 nr. 38; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Kippenbruggetje, Merwekade;
- (pag. 611) [FOTO] L.B.J. Moor, 90 jaar;
- (pag. 611) de Bazuin (P.H. Kwakernaar);
- (pag. 613) veilig verkeer (fa. J.B. Wolters);
- (pag. 621) [FOTO] adj. E.J. van Noort, naar Schiedam (Leger des Heils);
[Merwepost 22 januari 1927 nr. 39; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Meisjes- en Kinderhuis, Vest 57 (doorgangshuis);
- (pag. 631) [FOTO-Het overschot van de Minerva waarmede Zondag- op
Maandagnacht de pui en etalage van het winkelpand Bagijnhof 56 vernield
werd.]
- (pag. 631) MERWEPOST-SCRIPTA
VRIJDAG. Bij den overweg aan den Dubeldamschen weg had een kleine ontsporing
plaats. De lijn Dordrecht-Zwaluwen was daardoor eenigen tijd versperd.
Donderdagavond hield dr. Van der Steen voor de Dordrechtsche Vrouwenclub een
lezing over Algiers.
In de vergadering van de Schouwburgvereeniging werd besloten ten voorloopig
niet tot liquidatie over te gaan, doch eerst de in Kunstmin te nemen
geluidsproeven af te wachten.
ZATERDAG. Voor de afd. Dordrecht van den Nederlandschen Protestantenbond
hield mevrouw Marie Verhoeven-Schmitz een lezing over Het godsdienstige
gehalte in de moderne letterkunde.
ZONDAG. Zondagavond reed een auto, bestuurd door D.K., die in staat van
dronkenschap verkeerde, tegen een boom langs het Bagijnhof. De auto werd
daarna geslingerd tegen het winkelhuis van de firma van CASPEL, waardoor
winkelpui beschadigd en ruiten vernield werden. K. den de beide inzittende
J. v. W en mej. J.O. liepen slechts lichte verwondingen op. Tegen K. is
proces-verbaal opgemaakt.
MAANDAG. In het pand Wijnstraat 77 ontstond begin van brand. Met een Minimax
van de politiepost aan het Groothoofd werd het vuur gebluscht.
Voor de leden van de Ned. Reisvereeniging hield de heer Adler uit Meran een
lezing over Tyrol en de Dolomieten.
DINSDAG. Voor de Ned. Verg. van Huisvrouwen traden op mevr. Geertruida
Poortenaar-van Vladeracken en Jan Poortenaar met oude volksliedjes.
WOENSDAG. Op de vrachtauto van de firma Van Dijk & Co, Lijnbaan, stnd de
15-jarige J. v.d. H. De jongen viel achterover, doch bleef met de voeten aan
de auto haken. Toen de wagen tot stilstand was gebracht, bleek dat de jongen
slechts een onbeduidend hoofdwondje had opgeloopen.
In het Leger des Heils sprak commandant Wm.H. Howard;
- (pag. 634) [FOTO] DKC Quick (o.a. A. Talman);
[Merwepost 29 januari 1927 nr. 40; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- St. Catherina Kapel (FOTO: grafzerk grootouders Gebr. de Wit);
- (pag. 645) [FOTO] MTS-bond (W.C. Schoof, L. Dubourcq);
- (pag. 645) [FOTO] Jack London;
- (pag. 650) Ons Koor (A.C. Hazenbosch);
[Merwepost 5 februari 1927 nr. 41; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Richard van Helvoirt Pel, 25 jarig jubileum;
[Merwepost 12 februari 1927 nr. 42; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Montessorischool, Boogjes;
[Merwepost 19 februari 1927 nr. 43; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- de Societeit de Harmonie (I);
- (pag. 687) SCHILDEREN, tentoonstelling beeldhouwwerken;
- (pag. 689) [FOTO] Hierboven de zeven deelnemers aan de in N.A.B. gehouden
biljartwedstrijden om het kampioenschap van Dordrecht en Omstreken. Van
links naar rechts de heeren: K. van Tol (2), C. Huisman (kampioen), H.
Ouwehand (2), H. van Heeren (7), J. Schaap (4), J.F. Leermakers (5) en T.
v.d. Vlies (3).
[Merwepost 26 februari 1927 nr. 44; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Carnaval, bal-masque G.K.K. + Nederland en Oranje;
- (pag. 701) JAN SLUYTERS. Naar wij vernemen zal van 6 tot en met 27 Maart
in de zalen van het gebouw van het teekengenotoschap Pictura een expositite
van werken van Jan Sluyters worden gehouden. De onlangs te Amsterdam
gehouden tentoosntelling van werken van dezen kusntenaar werd ebzocht door
niet minder dan 10.000 personen;
- (pag. 701) MAISON DE LIEVER. De heer M. de Liever opende dezer dagen een
nieuwe zaak in het huis STEEGOVERSLOOT 58. Waar voorheen de heer de L. aan
de Voorstraat een zaak voerde in dames-maatwerk de dames-confectie, heeft
hij zich thans ook geinstalleerd voor heerenkleeding. Echter is daarmede de
afdeeling damesconfectie vervallen. De zaak biedt een enorm uitgebreide
collectie fransche en Engelsche stoffen, die het komend seizoen
toonaangevend zullen zijn. De heer DE LIEVER is bekend om zijn
voortreffelijke coupe voor dameskleeding en waar de heerencostuums zullen
vevraardigd worden naar verbeterd Engelsch systeem, zal Maison de Liever
zich ongetwijfeld ook spoedig in een even uitgebreide heeren clientle kunnen
verheugen.
[Merwepost 5 maart 1927 nr. 45; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- de Societeit de Harmonie (II); In 1808 werd deze vrijheid tot den Dinsdag
uitgebreid. Deze welwillendheid kon echter niet aller vrouwenhart
vervwerven, zoodat wij aangeteekend vinden, dat den 25sten Mei 1805 de heer
J.H. v. L. op verzek van zijn huisvrouw als lid geschrapt werd. In 1807 kwam
er groote beweging in de gemoederen der.....etc.
GROEPSFOTO - ter gelegenheid van het eeuwfeest in 1896 - H. de Jong, dr. Th.
Stoop, van den Hoogen...J. den Bandt, J. Vriesendorp, Fred. C. Dura, I.
Salomonson, J. de Reus, Bouvy, Heins (gerant), mr. Eekhout, bar. van
Wassenaar, Maas, Mr. A.C. Crena de Iongh, Nico ROODENBURG, H.F. Onderwater,
J. van Wageningen, P.J. de Kanter, A.H. Nebbens Sterling, J. de Koning, mr.
J.C. Stoop, F. Herman van Gijn, L.C. van Oldenborgh, knechts societeit, D.
Kuipers, W.M. Roodenburg, A.P.H. de Vos, J.R. de Koning, N.W. van
Herwaarden, G.J. van der Elst;
- (pag. 717)(advertentie) kleermakerij W.H. van Wel, Vlak 2 tel 586,
costuums vanaf f 85 tot f 130 abonnementen;
- (pag. 718) EEN OUDE FIRMA IN NIEUW GEBOUW. Met de opening van het nieuwe
gebouw van Spierdijk's Meubelmagazijn op Wownsdag jl werd het moment
ingeluid, dat Dordrecht weer een kapitaal winkelpand rijker is geworden.
Kort nadat de wimpel geheschen werd hadden wij gelegenheid om het interne
van het gebouw inoogenschouw te nemen, waarbij wij tot de conclusie kwamen,
dat hier alles gedaan werd om het den koopers zoo geriefelijkmogelijk te
maken. Aan de Voorstraat-zijde van het gebouw wordt het ruime portiek
geflankeerd door flinke etalage-ruimten, waarachter zeer overzichtelijk de
meubelen...etc.
- (pag. 718) SCHILDEREN. JAN SLUYTERS. In de zalen van het
vereenigingsgebouw van het teekengenootschap Pictura exposeert Jan Sluyters
een veertig olieverven en dertien aquarellen en teekeningen. Deze
tentoosntelling is voor hen, wien de capaciteiten van dezen artist onbekend
mochten zijn, al zeer overtuigend. De zeldzame beteekenis van dezen
kunstenaar laat zich dadelijk....etc....portret Jan Musch, Konignsplein,
haven van Rotterdam....etc. [afbeelding: Jan Sluyters 'mijn vader']
[Merwepost 12 maart 1927 nr. 46; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- K.D.S. 1902-1927, politie vereniging;
[Merwepost 19 maart 1927 nr. 47; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- de Societeit de Harmonie (III); [FOTO - Bagijnhof]
- (pag. 743) gebr. Gerzon show;
- (pag. 745) [FOTO] Feijenoord;
[Merwepost 26 maart 1927 nr. 48; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Burgemeester Dordrecht;
[Merwepost 2 april 1927 nr. 49; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Onze Rivieren (FOTO - Merwede vanaf de Staart);
- (pag. 773) SCHILDEREN. Pictura. Zoo is dan weder de voorjaarsexpositie van
weken van leden van het Teekengenootschap Pictura opengesteld. De
tentoonstelling is minder uitgrebeid dan andere jaren, hetgeen het voordeel
oplevert dat de werken losser hangen. Het plaatsen is ditmaal zeer gelukkig
geschied, een enkele uitzondering daargelaten. Van het eere-lid Roland LARY
een breed-opgezet 'Boerenerf' en een kleiner doek 'Hortensia's'. Een van de
meest opmerkelijke doeken is het groote doek van H. CHABOT: 'Boeren';
prachtig is dit oeuvre van compositite, expressief en ontroerend ieder der
drie boerentypen. ook uit zuiver coloristisch oogpunt beschouwd is 't doek
zeer interessant. Van Jan SLUYTERS als 'n kostbaar souvenir aan zijn
schitterende tentoonstelling van eenige weken geleden, een viertal doeken.
'Het Zusje' ontroert door de zuivere visie op deze lieve idylle: de 'Baby'
(no. 74) is een juweel van intieme poezie. Van M.P. REUS het sappige
'Wantij' en een stemmingsvol 'Voorstraatshaven'. Van ADAMSE treffen wij hier
aan de bekende teekening 'Schedels' en teekeningen van een vrouwekop en een
kinderkopje, uitvoerig behandels als Adamse's werkwijze is. Boven deze
werken staat het fijn-gevoelige doekje 'Bloemen' met de simpele lieve
bloemen, fresia en Fransche margrieten. Onder de neiuwe namen treffen wij
ook mej. Gesina BOUVÉ; van haar 'n teekening 'Berusting' met mooie
expressieve handen en een geestige waterverfschets 'baby' vermoedelijk op
Sluyters geinspireerd, maar tegen dezen schilder houdt mej. Bouvé het nog
niet uit. Jhr. M. DITTLINGER is voortreffelijk vertegenwoordigd door een
interessant 'Coin de salon de fete', waarvan het visionaire fond uiterst
knap gedaan is. Zweeft hier niet de geest van een poe rond?
Het 'Slotje' heeft prachtig-gevoelige partijen. Jammer dat in het
'Berglandschap' een wat traditoneel behandeld paardje het geheel komt
schaden. Van G. van DUFFELEN een rkachtig doek 'Gepulkte Zwaan' dit arme
bloederige dier is wel een zeer tragische figuur. Van Theo DIJKWEL een mooi
mysterieus 'Waterlelies'. Van Wout van HEUSDEN een krachtig naakt,
conscientieus opgebouwd. KENNEDY zond een breede 'Mannekop' en eenige kleine
teekeningen. Van fijne humor zijn de beide kleine olieverven van Anton
PIECK'Groot hemelrijk te Amsterdam' en 'Groentenwinkel'. 'Tulpen' van C.E.
SCHLUTER is een fleurig doek; de beide doeken van Anth. P. Schotel zijn vlot
en gevoelig geschilderd. M.J.P. STRAASHEYM, die lang op het appel ontbrak,
exposeert een fijn getoond, zuiver aangevoeld stilleven. De compositite is
gelukkig. Van Jan WITTENBERG's houtsneden valt vooral het mooie 'Jong
eendje' op. S. WIJNHOVEN zond vier breedgepenseelde olieverven. Jammer was
dat zijn verdienstelijk 'Slootje' juist naast 'n doek van REUS kwam te
hangen. Behalve het pictutale werk vinden wij nog een ranke bronzen
zeezwaluw van L. BOLLE [1879-1942] en een rkachtigen arbeider in beton van
denzelfden houwer.
De tentoosntelling blijft tot 1 mei a.s. geopend; een bezoek is zeer aan te
bevelen. J.S.
[Merwepost 9 april 1927 nr. 50; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- Drie kruisen (Rembrandt-ets);
- (pag. 780/781) Kunst Na Arbeid (FOTO - H.C. Meijer);
- (pag. 787) Ludwig van Beethoven
[Merwepost 16 april 1927 nr. 51; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]

- advertentie: W.H. van Wel, Vlak 2;
- D.W.V. [=Dordrechtse Winkeliers-Vereeniging]; Het bestuur E. Snijders,
J.P. Waalwijk van Doorn, I. van Huiiden, A. Camerling, A.J. Kraai, H.B. IJdo
Ezn, W. Verheul, A. Visser, C.D. Groeneveld, J. van der Straaten, J. van
Donkelaar, T. van Weering;
- (pag. 794) [FOTO] Vischstraat;
- (pag. 799) [FOTO] Nederland en Oranje 1887-1927;
- (pag. 801) J.O.Z. (o.a. C.J. Minnebreuker, A.B. Wolst);
[Merwepost 23 april 1927 nr. 52; stadsarchief Dordrecht 489-32.377]
---
Vr. groet,
Erica


.