World Bank's GDP Per Capita, Macau and Hong Kong ddu*'ng dda^`u, Vietnam ga^`n cho't Re: 400 ngàn người dân Hồng Kông đòi giải tán đảng cộng sảnTheo tho^'ng ke^ ve^` GDP per captita, to^?g sa?n luo*.ng dda^`u
nguo*`i, cu?a Nga^n ha`ng the^' gio*'i (World bank) thi` Qatar ddu*'ng
dda^`u vo*'i 89,000 USD, thu*' 3 la` Macau vo*'i 78,000 USD, thu*' 6
la` Hong Kong vo*'i 50,000 USD. My~ ddu*'ng thu*' 8 hay 9 vo*'i 48,000
USD.Vietnam ddu*'ng ha`ng 128 vo*'i per capita 3,400 USD. Mo^.t
nguo*`i HK hay Macau GDP ba(`ng 15 dde^'n 26 la^`n nguo*`i da^n VN.
Da^n mie^`n Nan ma^'t co* ho^.i suo*'ng nhu* da^n HK khi mie^`n Ba('c
VN quye^'t ddi.nh dda'nh dde^'n cu`ng kho^ng cho thuo*ng thuye^'t.
Ca? hai mie^`n kho^ng ai ye^u nuo*'c thi` mie^`n Nam la` ke? chi.u
thie^.t tho`i nha^'t va` nhu*~ng ke? o*? mie^`n Nam u?ng ho^. giai
pha'p CS la` nhu*~ng ke? la`m ma^'t co* ho^.i thi.nh vuo*.ng nhu* hai
anh la'ng gie^`ng Macau va` Hong Kong.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28PPP%29_per_capita.
1 Qatar 88,919
2 Luxembourg 88,787
— Macau 77,607
3 Singapore 61,103
4 Norway 57,092
5 Kuwait 54,654
— Hong Kong 49,990
6 Brunei 49,633
7 United States 48,442
8 United Arab Emirates 48,222
9 Switzerland 47,817
10 Netherlands 43,339
.....
128 Vietnam 3,435.