Re: 400 ngàn người dân Hồng Kông đòi giải tán đảng cộng sảnHongkKong co' duo*.c tu*. do no na^'m nho*` nguo*`i Anh co' ta^'m
lo`ng bie^'t lo cho da^n HK tu*. do no a^'m. Khi dde^'n ha.n 100 na(m
pha?i tra? HK cho China, ho. co^' ga('ng thuo*g thuye^'t va` tha`nh
co^ng. Nguo*`i Bo^` theo cha^n va` cu~ng tha`nh co^ng cho Macau tu*.
do. Na(m 1963, cha'nh My~ la^.t ddo^? NDD, na('m ca'c tuo*'ng trong
tay la.i kho^ng nghi~ dde^'n chinh chie^'n ddie^u linh va` ha.nh phu'c
la^u da`i cho da^n Mie^`n Nam, ho. chi? nghi~ dde^'n quye^`n lo*.i
ca'c nha` tha^`u qua^n ddo^.i, Lockhhed, Boeing, Huges Aircraft, Colt
Indiustries, FMC, RMK-BRJ. Khi tuo*ng thuye^'t HD Paris, ho. chi?
ca^`u cho mo^.t decent interval, 2 na(m dde^? khi CS nuo^'t mie^`n Nam
thi` kho?i ma^'t ma(.t ba^`u cua. Nguo*`i Anh truo*'c khi ddi kho?i HK
ca^'p 50 nga`n passports cho da^n HK dde^? ai muo^'n di da^n sau na`y
thi` ddi, nhu*ng kho^ng ma^'y ai ddi. Nguo*`i My~ thi` na(m 1975 ma.nh
ai na^'y cha.y. So vo*'i nguo*`i Anh lo cho HK nguo*`i My~ thua xa.
Trong 100 na(m duo*'i tho*`i Anh quo^'c, per capita income lo*.i tu*'c
dda^`u nguo*`i da^n HK ddu*'ng ha`ng 10 dde^'n 15 tre^n the^' gio*'i,
chi? so^' tham nhu~ng trong sa.ch to^'t ho*n ca? My~.
Ca'i lo^~i la` mie^`n Nam kho^ng ai bie^'t tu*. lo cho mi`nh, giao cho
My~ ddi.nh dd.oat so^' pha^.n qua HD Paris, theo ca'i tu.c le^. cha
me. dda(.t dda^u con ngo^`i ddo', ne^'u cha me. ba'n con la`m ddie^'m
thi` cu~ng tua^n theo, Thie^.u kho^ng ky' HD Paris la` co' the^? ca?
gia ddi`nh bi. gie^'t nhu* NDD. Kho^ng pha?i chi'nh tay My~ gie^'t
NDD, NDN, va` NDC, ma` chi'nh qua^n ddo^.i VNCH gie^'t. Dda^y la` ca'i
guo*ng gie^'t ga` nha't khi?., tuo*'ng na`o le^n ca^`m quye^`n cu~ng
pha?i bo? quye^`n lo*.i My~ tre^n he^'t, da^n mie^`n Nam kho^ng quan
tro.ng. Kho^ng nghe My~ no'i thi` bi. gie^'t nhu* NDD, tha`nh ra
nguo*`i thu*.c su*. ye^u da^n mie^`n Nam kho^ng ye^u My~thi` kho^ng
la`m gi` dduo*.c, pha?i ddi la`m ha~ng tu* hay ra nuo*'c ngoa`i.
HK tu*. do cho tha^'y ca'i gi` cu~ng co' nha^n qua? Nha^n to^'t qua?
to^'t nha^n xa^'u qua? xa^'u. Tro^`ng ca^y a(n tra'i thi` co' tra'i
ma` a(n, tro^`ng ca^y xuo*ng ro^`ng thi` bi. gai dda^m. Thuo*ng
thuye^'t cho tu*. do no a^'m nhu* HK la` cho.n che'n co*m manh a'o cho
da^n, ba^'t ta`i ma` ddo`i dda'nh nhau dde^'n ddo^. pha?i dda^`u ha`ng
vo^ dk ro^`i toa`n da^n bi. go^ng cu`m CS la` cho.n che'n pha^n va`
go^ng cu`m. DDu*a 20 trie^.u da^n mie^`n Nam va`o go^ng cu`m, ha`ng
tra(m nga`n nguo*`i che^'t tre^n bie^?n ca?, vi. ha?i ta(.c ha~m
hie^'p cuo*'p la` ca'i nghie^.p ba'o ga^y ra do su* vu.ng ve^`va` vo^
luo*ng ta^m cu?a ca'c la~nh tu. mie^`n Nam. Tie^'c ra(`ng da^n mie^`n
Nam tha^'p co^? be' mie^.ng o*? la.i chi.u tru*`ng pha.t nhu*ng
nhu*~ng ke? xua dda^?y ho. va`o ddi.a ngu.c thi` cha.y thoa't.

On Jul 3, 8:47 am, "hotac" <hochim...@xxxxxxxxx> wrote:
.Relevant Pages