Re: Bộ phim tài liệu về cố TT Ngô Đình Diệm

Thua tu*` la^u ha(?n ro*`i ddi chu*' li.

Tung ho^ Ca'ch ma.ng, gia?i pho'ng ba^y gio*` no' bo'p gia'i cho*.n
ma('t ra thi` cha(?ng tha^y anh na`o chi.u ddu*'ng ra tu*. thie^u ?

On Jul 3, 5:42 pm, ":))" <bennypo...@xxxxxxxxx> wrote:
On Jul 3, 4:38 pm, hotac <hochim...@xxxxxxxxx> wrote:

 Nhà Chí Sĩ Yêu Nước

http://www.youtube.com/watch_popup?v=AIciidv5o48&feature=player_embedded

Bu`i Ba?o So+n CVA65

"When you cannot defend freedom through peaceful means, you have to
use arms to fight..." Marek Edelman

WE SHOULD NOT BELIEVE WHAT THE COMMUNISTS SAID. INSTEAD, WE SHOULD
WATCH WHAT THEY ACTUALLY DID.

http://www.youtube.com/watch_popup?v=AIciidv5o48&feature=player_embedded

--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- -------
Phim youtube na`y ta.m go.i la` phim ta`i lie^.u ddi he'ng !

....La`m Do*? ho*n VietCong....tu*`ng la`m "phim ta`i lie^.u"....dde^?
ca tu.ng HoChiMinh, VoNguyenGiap, HuynhThanhTra, v.v...

;-))))

..> Thua VietCong ro^`i !

Chie^'n tranh ta^m ly' chie^'n be.t ca` na` qua'...co^.ng the^m ca'i
gio.ng nhe` nhe`...nha~o nhe.t cu?a ba` na`o no' ke^? chuye^.n ve^`
tie^?u su*? o^ng NgoDinhDiem.....nghe thie^.t la` cha'n.

Cha'n Che^'t DDu*o*.c !  ( Ai ma` the`m nghe va` xem sau va`i gia^y
dda^`u ho. click va`o Youtube na`y ??? ). Tha^'t ba.i ro^`i ne` !  ;-)

.