Re: Bộ phim tài liệu về cố TT Ngô Đình DiệmSa.o ke qua' su*'c !

La`m nhu* da^n Vietnam ai cu~ng ngu va` mu` qua'ng vo*'i ly' do duy
nha^'t vi` o^ng Diem la` ngu*o*`i theo dda.o Co^ng Gia'o ne^n o^ng ta
la` anh hu`ng cu?a da^n to^.c va` dda~ ddem la.i tu*. do, da^n chu?
cho ngu*o*`i da^n Vie^.t so^'ng tho*`i VNCH. -- Cu*o*`i Be^?
Bu.ng....nha !

;-)))))))))
.