Bộ phim tài liệu về cố TT Ngô Đình DiệmBộ phim tài liệu về cố TT Ngô Đình Diệm
ND Người gửi bài : Lê Duy San


Xin chuyển đến quý anh chị một cuốn phim tài liệu về lịch sử VN cận
đại -giai đoạn trưóc sau 1954 - để thấy cả một đại thử thách mà TTNĐD
đã phải đương đầu, tứ bề thọ địch, từ trong ra ngoài. Xem, để có một
nhận định chinh xác hơn, để thấy rõ:


- Lòng aí quốc và tinh thần triệt để chống Cộng, chống thực dân của TT
NĐD. giai đoạn từ trưóc năm 1954 về sau.

- Để càng khâm phục sự sáng suốt, tâm huyết đ/v dất nước, tinh thần
độc lập, sự kiên quyết không khuát phục truớc ngoại bang và đạo đức
của TT NĐD khi làm chính trị.
- Để có dịp bùi ngùi nhớ lại một giai đoạn lịch sử bi hùng của dân
tộc.
- Để biết ơn ngưòi đã đem lại tự do cho đất nước và ngưòi dân thoát
khỏi ách CS.


Tiếc rằng chưa kịp thi hành sứ mạng đối vớí Tổ Quốc thì "anh hùng đã
bị ngã ngựa"....để đưa đến sự điêu linh của đất nước như ngày nay. ..


Đây là một tài liệu quý giá với những hình ảnh cụ thể, dẫn chứng hùng
hồn. Âm thanh rõ ràng....


Vài dòng mạo muội chia xẻ.


Kính chúc quý anh chị và các bạn một ngày bình an.

ND


Bộ film tài liệu dài gần 5 tiếng, bao gồm các hình ảnh cùng những
thước film, nhiều người chưa từng thấy và xem qua v.v........ xin bấm
theo LINK sau


Cuộc Đời Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Nhà Chí Sĩ Yêu Nướchttp://www.youtube.com/watch_popup?v=AIciidv5o48&feature=player_embeddedBu`i Ba?o So+n CVA65

"When you cannot defend freedom through peaceful means, you have to
use arms to fight..." Marek Edelman
WE SHOULD NOT BELIEVE WHAT THE COMMUNISTS SAID. INSTEAD, WE SHOULD
WATCH WHAT THEY ACTUALLY DID.


http://www.youtube.com/watch_popup?v=AIciidv5o48&feature=player_embedded