Re: Cuộc cách mạng của Sợ Hãi (phần 2) - Những viên gạch nền tảngOn Jul 2, 8:20 pm, ":))" <bennypo...@xxxxxxxxx> wrote:
On Jul 2, 4:54 pm, "hotac" <hochim...@xxxxxxxxx> wrote:

Làm thế nào để người dân vượt qua sự sợ hãi để có thể nắm lấy lại danh
dự, và vận mạng đời sống của CHÍNH MÌNH trong cái chung là danh dự và
vận mạng của TỔ QUỐC?

Làm thế nào?

Làm thế nào? và điểm khởi đầu...

Cafe Greenet - nơi khởi đầu của Otpor (ảnh VĐH)

---------------------------------------------------------------------------­-------------------------------------------
DDe^` nghi. :

La`m ba^'t cu*' ddie^`u gi`....

....mie^~n la` ddu*`ng co' ngo^`i ddo' ma` bo^'c phe't & sha.o ke
gio^'ng ca'i anh Vu Dong Ha na`y thi` mo.i vie^.c se~ OK Salem.

;-))))

Co^ng cuo^.c muo^n ngu*o*`i nhu* mo^.t se~ vu`ng le^n dde^? ddo`i
quye^`n da^n va` dda.p ddo^? che^' ddo^. VietCong se~ va^~n co`n
tie^'p tu.c...vi` no' va^~n ddang ddu*o*.c vu`ng le^n & tie^'p tu.c
ddo`i la.i quye^`n da^n (quye^`n ho^.i ho.p & bie^?u ti`nh o^n ho`a)
va` ddo`i ho?i toa`n the^?....... ca'c tha(`ng dda^`y to*' cu?a nha^n
da^n..... (DDa?ng Viet Cong & congannhandan) pha?i nghie^m chi?nh
trong ha`nh su*. va` ti'ch cu*.c ba?o ve^. nha^n da^n & la~nh tho^? &
to^? quo^'c Vietnam co' cha^'t lu*o*.ng va` to^'t, theo nguye^.n
u*o*'c cu?a ca'c Vua Hung Vuong tho*`i la^.p quo^'c va` theo di hua^'n
cu?a Hotac lu'c.....bi. LeDuan & LeDucTho...thuo^'c ddo^.c...cho ve^`
cha^`u o^ng to^? Lenin, Karl Marx, v.v....

.....mie^~n la` ddu*`ng co' ngo^`i ddo' ma` bo^'c phe't & sha.o ke
gio^'ng ca'i anh Vu~ Bi`nh na`y thi` mo.i vie^.c se~ OK Salem.


.Relevant Pages