Wow ! 27188 chu+~ ky' cho thi?nh nguye^.n thu+hi all,

Xin xem:

https://wwws.whitehouse.gov/petitions#%21/petition/stop-expanding-trade-vietnam-expense-human-rights/53PQRDZH

QTTT
.


Quantcast