DDem Bo.n To^.i Pha.m Vie^.t Co^.ng Ra Tru+o+'c To`a A'n Quo^'c Te^'Đem Bọn Tội Phạm Việt Cộng Ra Trước Tòa Án Quốc Tế


http://tudotongiao.wordpress.com/2011/10/11/dem-b%E1%BB%8Dn-t%E1%BB%99i-ph%E1%BA%A1m-vi%E1%BB%87t-c%E1%BB%99ng-ra-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-toa-an-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/

.