Re: tin tu+'c, tho^ng tinOn Jan 15, 2:54 pm, saint joj <jupiter...@xxxxxxxxx> wrote:
On Jan 15, 3:42 pm, ":))" <bennypo...@xxxxxxxxx> wrote:Tin tu*'c la` mo^.t tie^?u pha^`n tu*? cu?a Info, chu*' kho^ng pha?i
la` nguye^n con Info.  ;-)))

no'i ro~ ra thi` news la` 1 ca'i aspect cu?a information, news la`
information nhu+ng information kho^ng ha(?n la` news  :-))))

thu+o+`ng thi`  "tin tu+'c" la` news

nhu+ng tui muo^'n make sure la` "tin tu+'c" co' bao ha`m y' nghia~
ro^.ng ho+n news hay kho^ng.

cho ne^n tui mo+'i ho?i "tu+'c" la` gi`  :-)))))

o^i, chu+~  nghia~  :-)))))))

Nha^n ba`n ve^` chu+~ na`y thi` tui mo+'i nho+' ca'ch dda^y ma^'y
nga`y ba'o Vnexp cu?a viet cong co' du`ng chu+~ "ddie^.n hoa? to^'c",
tha^'y ho+i ma('c cu+o+i`... la`m nhu+ ddie^.n cu?a da^n thi` cha.y
cha^.m ho+n ddie^.n cu?a nga`i TT :-)))))

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/01/thu-tuong-yeu-cau-4-bo-truy-tim-nguyen-nhan-chay-xe/
.