Re: Không phải, T.C.S. là Thằng Cộng Sản!On Mar 21, 8:13 pm, LTSG <laotamsai...@xxxxxxxxx> wrote:
Hotac la` la~nh tu. ro^`i dda^u ca^`n na(`m vu`ng .   TCS ma` la`  CS
thi` bo^. ca?  Lu+u Kim Cu+o+ng, NCK bao che cho TCS dde^`u la` na(`m
vu~ng ca?   ?

Ho'a ra BG kho^ng ddie^n ma` Hotac la.i
ddie^n  ;-)))))))))))))))))))))))))))


BG không điên, BG chỉ ụp mặt vào cái LTrâu thôi !!!

.


Quantcast