Re: HEAVY MATTER STARSHIPS UFO*s = UDO... làm Thiên Tai Bão Lụt Động Đất Sóng Thần... ...Xin lo^~i vi` su+. do^'t na't cu?a to^i. Trong nho'm na`y co' co^ My~
Linh. Kho^ng bie^'t co' pha?i la` My~ Linh no^?i danh cho^'ng co^.ng
kho^ng?

.