Re: ho?i xeda^n scvers la^u na(m ai cu~ng bie^'t cu te`o tqt la` ngu*o*`i i't
ho.c (and I do not necessarily mean being educated) va` o/ co' ba?n
cha^'t to^'t.

tqt la` ngu*o*`i co' ta'nh gian la^.n va` thu` giai. -da`n o^ng ma`
ta'nh nho? mo.n nhu* -da`n ba` (nhu* phan kane anh hmbui... hehe...

chu*o*ng tri`nh -ho.c -da.i cu?a chu' tqt o/ co' da.y ma^'y lo*'p
"ethic" ha? cu*ng?****************************
On Oct 22, 9:47 pm, TrinhQuocTh...@xxxxxxxxx wrote:

Cho+' kho^ng ma('c mo+' gi` o^?ng la.i ba('t ww pha?i accountable cho
nhu+~ng gi` Nguye^~n XNghia~ vie^'t ra ? makes no sense to me!

Xin xem ba(`ng chu+'ng:

On Sat, 07 Jun 2008 00:18:29 -0500, w...@xxxxxxxxx wrote:

Co`n 5 tha'ng nu+~a la` to+'i nga`y ba^`u cu+? To^ng To^ng nhie^.m
ky`
to+'i, va` Bush se~ la`m gi` dde^? giu'p McCain tha('ng cu+??.
Tui nghi~ la` Osama Bin Laden va` nho'm Ho^`i Gia'o ra^'t mong muo^'n
McCain tha('ng cu+? nhie^.n ky` to+'i, vi` kho^ng co' gi` quy' ho'a ho
+n la`
cho.n the^m anh cu` nha^`y la`m la~nh tu. DDe^' Quo^'c Me~o.  Nho'm
Ho^`i
Gia'o (Al Qaeda) mong muo^'n My~ lu+u qua^n ddo^.i ta.i Trung DDo^ng
dde^?
ho. co' di.p ba`nh tru+o+'ng Tha'nh Chie^'n sa^u ro^.ng ho+n, muo^'n nu
+o+'c
Me~o bi. co^ la^.p, ma^'t the^m uy ti'n vo+'i the^' gio+'i, kinh te^'
bi.
khu?ng hoa?ng tra^`m tro.ng ho+n. [.... Co`n the^m nu+~a....]

Tre^n ddo', ww vie^'t la` ".... kinh te^' bi. khu?ng hoa?ng tra^`m
tro.ng ho+n".

Khu?ng hoa?ng tra^`m tro.ng la` co' tie^`n mua xe mo+'i 60K-80K
ha? ? ;-))))

...kakakakakakakaka

QTTT

.