Kho^ng tha^'y BBC no'i ve^` Nga`y Nha^n quye^`n VN 2008* Nga`y Nha^n quye^`n VN 2008

VOA, 9.5.08 - Nga`y Nha^n quye^`n cho VN la^`n thu+' 14 vu+`a ddu+o+.c
cu+? ha`nh tro.ng the^? ho^m qua ta.i tru. so+? Quo^'c Ho^.i Hoa Ky`
vo+'i su+. tham du+. ddo^ng dda?o cu?a nhu+~ng nha` la^.p pha'p My~
va` dda.i die^.n ca'c co^.ng ddo^`ng VN cu`ng nhu+~ng to^? chu+'c
va^.n ddo^.ng cho ca'c quye^`n tu+. do co+ ba?n cu?a ngu+o+`i da^n
ta.i VN. Sau dda^y la` tu+o+`ng thua^.t cu?a Pha'i vie^n Le^ Da^n .
Tru. so+? Quo^'c ho^.i Hoa Ky`
Nga`y Nha^n quye^`n cho VN pha't xua^'t tu+` Nghi. quye^'t cu?a Quo^'c
ho^.i Hoa Ky` va` ddu+o+.c nguye^n To^?ng tho^'ng Bill Clinton ky'
tha`nh sa('c lua^.t mang so^' 103- 258 va`o nga`y 25 tha'ng Na(m na(m
1994.
Sa('c lua^.t quy ddi.nh ra(`ng nga`y 11 tha'ng Na(m na(m 1994 ddu+o+.c
dda(.t la`m "Nga`y Nha^n quye^`n cho VN" nha(`m ho^~ tro+. cho ca'c
no^~ lu+.c cu?a Phong tra`o Ba^'t ba.o ddo^.ng dda^'u tranh cho Nha^n
quye^`n ta.i VN. To^?ng tho^'ng Hoa Ky` cho phe'p va` ye^u ca^`u ra
tuye^n ca'o ke^u go.i da^n chu'ng My~ ha`ng na(m to^? chu+'c ky?
nie^.m vo+'i nhu+~ng hoa.t ddo^.ng thi'ch ho+.p.
Na(m nay, le^~ ky? nie^.m la^`n thu+' 14 ddu+o+.c to^? chu+'c ddu+o+.c
su+. ba?o tro+. cu?a ra^'t ddo^ng ca'c nha` la^.p pha'p Hoa Ky` nhu+
ca'c thu+o+.ng nghi. si~ Sam Brownback va` Barbara Boxer, ca'c da^n
bie^?u Tom Davis, Zoe Lofgren, Jim Moran, Chris Smith, Ed Royce,
Loretta Sanchez...
Ngoa`i ra co`n co' su+. tham gia cu?a ca'c to^? chu+'c quo^'c te^'
nhu+ Amnesty International, Human Rights Watch, Lie^n ddoa`n Lao
ddo^.ng Hoa Ky` AFL-CIO, Ha`n la^m vie^.n Khoa ho.c My~, Vie^.n Ho^~
tro+. Da^n chu? Hoa Ky`... cu`ng mo^.t so^' ca'c to^? chu+'c cu?a
nhu+~ng nu+o+'c la'ng gie^`ng vo+'i VN nhu+ Sa'ng ho^.i Nghie^n cu+'u
Lao Ca?i Trung Quo^'c, Lie^n ddoa`n Mie^'n DDie^.n, Phong tra`o Da^n
chu? La`o Lansang, Ho^.i Pha^.t gia'o Cambodia... va` ca'c co^.ng
ddo^`ng, ho^.i ddoa`n ngu+o+`i Vie^.t o+? kha('p nu+o+'c My~ va` tre^n
the^' gio+'i.
Nhu+~ng na(m tru+o+'c, ve^` phi'a VN va^~n co' su+. tham du+. ddo^ng
dda?o cu?a ca'c nha^n va^.t va` to^? chu+'c na(.ng lo`ng vo+'i ddo^`ng
ba`o trong nu+o+'c nhu+ To^? chu+'c Quo^'c te^' Ye^?m tro+. Cao tra`o
Nha^n ba?n, U?y ban Ba?o ve^. Nha^n quye^`n VN....Ba'c si~ Nguye^~n
Quo^'c Qua^n cho hay na(m nay le^~ ky? nie^.m co' mo^.t so^' ma(.t
ddu+o+.c thay ddo^?i theo chie^`u hu+o+'ng ti'ch cu+.c.
Ba'c si~ Nguye^~n Quo^'c Qua^n no'i: "Le^~ ky? nie^.m la^`n thu+' 14
Nga`y Nha^n quye^`n na(m nay co' mo^.t so^' ddie^?m dda(.c bie^.t.
DDo' la` la^`n thu+' nha^'t ca'c anh em tre? ddu+'ng ra nha^.n la~nh
tra'ch nhie^.m to^? chu+'c, ne^n chu'ng to^i tro+? tha`nh nhu+~ng
ngu+o+`i u?ng ho^. va` du+'ng ra ye^?m tro+. cho ca'c em tre? tho^i.
Ca'i thu+' hai la` la^`n dda^`u tie^n bo^. Ngoa.i giao co' cu+? dda.i
die^.n chi'nh thu+'c cu?a ho. dde^'n pha't bie^?u y' kie^'n va` ngo^`i
va`o thuye^'t tri`nh ddoa`n trong cuo^.c ho^.i tha?o buo^?i chie^`u
ve^` va^'n dde^` da^n chu? va` nha^n quye^`n ta.i A' cha^u. Thu+' ba,
la` cu~ng la^`n dda^`u tie^n co' nhu+~ng pha'i ddoa`n Ta^y Ta.ng,
Pha'p lua^n co^ng, Mie^'n DDie^.n, pha'i ddoa`n Trung Hoa, pha'i
ddoa`n La`o dde^'n tham du+..
Tru+o+?ng ban To^? chu+'c le^~ ky? nie^.m na(m nay la` mo^.t ngu+o+`i
tre?, ba'c si~ Nguye^~n The^? Bi`nh.
Ba'c si~ Bi`nh no'i: "Ho^m nay la` nga`y mu`ng 8 tha'ng Na(m, to^?
chu+'c la^`n thu+' 14 Nga`y Nha^n quye^`n cho VN. DDa^y la` mo^.t
nga`y ra^'t quan tro.ng, ddu+o+.c nu+o+'c My~ co^ng nha^.n, ddu+o+.c
To^?ng tho^'ng Clinton co^ng nha^.n va`o na(m 1994. To+'i nay, ha`ng
na(m chu'ng ta dde^`u to^? chu+'c nga`y le^~ na`y ra^'t long tro.ng.
DDa(.c bie^.t na(m nay co' ca'c anh em tre? ddu+'ng ra to^? chu+'c va`
ddu+o+.c su+. u?ng ho^. ra^'t no^`ng nhie^.t cu?a ca'c co^.ng ddo^`ng
VN."
Nga`y Nha^n quye^`n VN na(m 2008 ddu+o+.c to^? chu+'c la`m hai pha^`n.
Buo^?i sa'ng la` le^~ ky? nie^.m die^~n ra ta.i to`a nha` Russell cu?a
Thu+o+.ng vie^.n My~, vo+'i nhu+~ng ba`i pha't bie^?u cu?a thu+o+.ng
nghi. si~ Sam Brownback, ca'c da^n bie^?u Zoe Lofgren, Ed Royce, Chris
Smith, Frank Wolf, ca'c dda.i die^.n to^? chu+'c, ddoa`n the^? quo^'c
te^' va` VN.
Buo^?i chie^`u la` pha^`n ho^.i tha?o, to^? chu+'c ta.i to`a nha`
Rayburn cu?a Ha. vie^.n My~ vo+'i pha^`n pha't bie^?u cu?a da^n bie^?u
Tom Davis. DDu+o+.c dda(.c bie^.t chu' y' la` pha^`n tha?o lua^.n cu?a
o^ng Michael Orona, dda.i die^.n bo^. Ngoa.i giao Hoa Ky` vu+`a
vie^'ng tha(m va` la`m vie^.c vo+'i chi'nh phu? VN ve^` nha^n quye^`n,
dda(.c bie^.t la` quye^`n tu+. do to^n gia'o. Ke^' dde^'n la` pha^`n
tham lua^.n cu?a ba` Sophie Richardson, dda.i die^.n Human Rights
Watch, o^ng T. Kumar dda.i die^.n Amnesty International, o^ng Scott
Flipse dda.i die^.n U?y ban Hoa Ky` ve^` Tu+. do To^n gia'o Quo^'c
te^', va` nhie^`u tham lua^.n vie^n kha'c.
Be^n le^` buo^?i le^~, tra? lo+`i pho?ng va^'n cu?a ba'o chi' ve^`
ti`nh hi`nh nha^n quye^`n ta.i VN trong na(m qua va` ca'c trie^?n
vo.ng cho na(m to+'i, da^n bie^?u Chris Smith kha(?ng ddi.nh la` nha`
ca^`m quye^`n VN kho^ng the^? cu+' tie^'p tu.c ca'c ha`nh ddo^.ng vi
pha.m quye^`n con ngu+o+`i ma` kho^ng pha?i chi.u ha^.u qua? gi`.
Da^n bie^?u Chris Smith no'i "Nhu+~ng ngu+o+`i bi. Ha` No^.i giam
ca^`m, ke^'t a'n vu+`a qua, chi? la` nhu+~ng ngu+o+`i ye^u chuo^.ng
da^n chu? va` muo^'n ba?o ve^. nha^n quye^`n.
O^ng nha^.n ddi.nh: "Va^.y ma` nha` ca^`m quye^`n cho ho. la` cho^'ng
la.i nu+o+'c VN. To^i muo^'n kha(?ng ddi.nh ngu+o+.c la.i, ho. ye^u
dda^'t nu+o+'c ho.. Ho. ye^u vo^ cu`ng va` ho. muo^'n mo.i ngu+o+`i
ddu+o+.c hu+o+?ng nhu+~ng gi` ma` mo.i co^ng da^n kha'c tre^n the^'
gio+'i ddu+o+.c hu+o+?ng, nhu+ tu+. do va` da^n chu?. The^' nhu+ng
kho^ng may la` chi'nh phu? la.i kho^ng cho phe'p ho. la`m nhu+ va^.y"
DDie^?m ddu+o+.c chu' y' nhie^`u nha^'t ta.i le^~ ky? nie^.m Nga`y
Nha^n quye^`n VN 2008 la` su+. tham du+. cu?a nhie^`u ngu+o+`i tre?.
Mo^.t phu. nu+~ dde^'n tu+` Canada la` ba'c si~ Kim Ngo.c.
Ba'c si~ Kim Ngo.c no'i: "To^i te^n la` Ngo^ thi. Kim Ngo.c, la` ba'c
si~ ta.i Toronto. Ho^m nay to^i va` gia ddi`nh dde^'n go'p pha^`n cho
Nga`y Nha^n quye^`n cho VN. To^i mo+'i to^'t nghie^.p na(m 2007.
Pha'i vie^n Le^ Da^n: "Co^ co`n ra^'t tre?, ly' do na`o thu'c dda^?y
co^ dde^'n vo+'i Nga`y Nha^n quye^`n cho VN ?"
Ba'c si~ Kim Ngoc no'i: "Ly' do thu'c dda^?y la` vi` to^i ra^'t
ddu+o+.c may ma('n sinh ra ta.i Canada. Tu+` be' to+'i lo+'n, lu'c
na`o to^i cu~ng co' tu+. do, nha^n quye^`n. Nhu+~ng va^'n dde^` ddo'
ddo^'i vo+'i to^i tu+` be' kho^ng ca^`n pha?i suy nghi~ dde^'n. Sau
na`y lo+'n le^n mo+'i bie^'t ddu+o+.c la` o+? be^n VN co' ra^'t
nhie^`u ngu+o+`i tu+` nga`y sinh dda~ kho^ng co' ddu+o+.c nha^n
quye^`n, tu+. do. Suy nghi~ nhu+ the^' na`o, tu+` va^'n dde^` nho?,
cho to+'i va^'n dde^` lo+'n, va^~n pha?i ca^?n tha^.n, kho^ng ddu+o+.c
a(n no'i tu+. do, ne^n to^i ca?m tha^'y ca'i ddo' ra^'t la` kho^ng
co^ng ba(`ng."
Ba'c si~ Nguye^~n Quo^'c Qua^n, chu? ti.ch U?y ban Quo^'c te^' Ye^?m
tro+. Cao tra`o Nha^n ba?n dda~ pha't bie^?u ve^` trie^?n vo.ng cu?a
nha^n quye^`n, tu+'c ca'c quye^`n tu+. do co+ ba?n cu?a con ngu+o+`i,
va` nhu+~ng no^~ lu+.c dda^'u tranh ddo`i da^n chu?, tu+. do trong
nu+o+'c,
Ba'c si~ Qua^n no'i: "Pho' Phu. ta' Ngoa.i tru+o+?ng My~ dda(.c tra'ch
DDo^ng Nam A' va` Tha'i Bi`nh Du+o+ng trong chuye^'n dde^'n tha(m ba'c
si~ Nguye^~n DDan Que^' dda~ kha(?ng ddi.nh, thu+' nha^'t la` chi'nh
phu? My~ kho^ng cha^'p nha^.n da^n chu? tu+` ngoa`i ddu+a va`o, di~
nhie^n cha('c cha('n la` kho^ng co' chuye^.n ddo'. Thu+' hai la` ho.
cu~ng kho^ng cha^'p nha^.n da^n chu? tu+` tre^n ddu+a xuo^'ng, co'
nghi~a la` da^n chu? gia? ta.o do chi'nh quye^`n du+.ng ra. Ho. no'i
la` ta^'t ca? mo.i su+. ddo`i ho?i pha?i xua^'t pha't tu+` da^n
chu'ng."

.