Re: Cho+` coi ke^'t qua? o+? Indiana va` North CarolinaDu+. ddoa'n cu?a Tuna ddu'ng.

Ba` Hillary se~ ro+'t dda`i!

too late and too little ! ;-)))

Cu+' theo tha^`y bo'i mu ru`a Satan Di.u Hie^`n thi` Ma(.t Ke^n se~
tha('ng!

Anh Obama nha?y ra cho vui cho+i 1 ty' tho^i!

QTTT
Theo du+. ddoa'n thi` super delegates ddang chua^?n bi. ru? nhau u?ng
ho^. Obama he^'t dde^? cho DDa?ng Da^n Chu? ke^'t thu'c vu. ba^`u so+
kho+?i va` chua^?n bi. dda^'m dda' vo+'i McCain.

Ma(.c du` ba` Hillary va^~n co`n ca^`m cu+. theo Obama nhu+ng se~
va^~n bi. trailing chu+' kho^ng vu+o+.t qua Obama ne^n ...

Thi` ma` la` ....nhu+~ng ngu+o+`i co' y' ddi.nh  "kho^ng vote" thi`
chua^?n bi. ddi vote cho McCain :)))

tuna,

.