Go+'m-Co^ng An Vie^.t Co^.ng Ba?o Ke^ Ma Tuy'Dda^y la` ba(`ng chu+'ng:

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2007/08/3B9F9073/

QTTT

.