Vie^.t co^.ng o+i la` Vie^.t co^.ng !"... ba` The^' Thanh - Pho' GDD So+? VHTT
TPHCM - pha't bie^?u: "To^i dda~ xem he^'t ddi~a vo+'i con ma('t nghi
ngo+`. Vi` to^i so+. co' ai ddo' ca('t cu'p dde^? ga`i nghe^. si~ cu?a
mi`nh. Nhi`n ddi nhi`n la.i thi` ddu'ng la` N.H ro^`i, xua^'t hie^.n
ba(`ng xu+o+ng ba(`ng thi.t trong mo^.t chu+o+ng tri`nh co' chu?
ddi.nh, co' sa('p dda(.t". Pha?i cha(ng Ngo.c Huye^`n dda~ cho.n cho
mi`nh mo^.t the^' ddu+'ng? ..."


DDo.c ddoa.n tre^n to^i kho^ng bie^'t no'i sao ! chi? bie^'t than ,
Vie^.t co^.ng
o+i la` vie^.t co^.ng! Cho du` la` mo^.t ngu+o+`i bi`nh thu+o+`ng, ho.
va^?n co'
ca?m xu'c tru+o+'c ca?nh buo^`n, gia^.n du+? tru+o+'c su+. ba^'t co^ng
cho+' no'i gi`
la` mo^.t nghe^. si?/ki.ch si? ! DDa^'t nu+o+'c VN co' dda^`y ca'c
chu+o+~ng qua?n
vo+'i tri' tue^. cu?a tho+`i a(n lo^ng o+? lo^? va` ca'i quan nie^.m
o+? tho+`i
ma? ta^'u ra(ng dden qu?a la` ddie^`u ba^'t ha.nh ! Cha(?ng tra'ch ta.i
sao ma` trong
nhu+~ng na(m ga^`n dda^y, chi'nh phu? Vie^.t Nam no^? lu+.c trong co^ng
cuo^.c thu hu't
Vie^.t Kie^`u ve^` dda^`u tu+ nhu+ng ke^' qua? kho^ng ddu+o+.c nhu+ y'.
Qua ddoa.n
tre^n dda~ cho ta tha^'y be^n trong, dda?ng vie^.t co^.ng va^?n co`n
chu? tru+o+ng ha^.n
thu` .

Nu+o+'c Vie^.t Nam dda~ di'nh va`o tra^.n chie^'n , ba^y gio+` nhi`n
la.i, nghi~ la.i tha^.t
la` la?ng se.t! Su+. ha^.n thu` ta`n pha' va` nhie^`u tai ha.i cu?a
chie^'n tranh ma~i
dde^'n gio+` va^~n co`n a?nh hu+o+?ng dde^'n ta^m tu+, cuo^.c so^'ng
cu?a ngu+o+`i
da^n trong va` ngoa`i nu+o+'c. Kinh nghie^.p bi. dda`y ddo.a, ca?nh
cu?a ma^'t nha` tan
sau cuo^.c chie^'n va^~n co`n trong ky' u+'c cu?a nhie^`u ngu+o+`i
Vie^.t o+? Ha?i Ngoa.i .
Mo^.t da^n to^.c muo^'n xo'a bo? ha^.n thu` do cuo^.c chie^'n ke'o da`i
ca? mo^.t the^' he^.
kho^ng pha?i la` chuye^.n de^~!

DDa?ng vie^.t co^.ng cu~ng ne^n nhi`n la.i sau 30 na(m hoa` bi`nh
nu+o+'c Vie^.t Nam
va^?n co`n thua ke'm ngu+o+`i ra^'t xa ma` suy ga^?m . Ha?y nhi`n DDa`i
Loan, na(m 1949
va^?n co`n la.c ha^.u khi Tu+o+?ng na('m quye^`n, 3o na(m sau dda~
tro+? tha`nh mo^.t
nu+o+'c co' ne^`n kinh te^' ma.nh o+? A' cha^u . DDa`i loan cha^.m so
vo+'i Nha^.t to^'n 10
na(m, mo^.t pha^`n cu~ng vi` Tu+o+?ng ddo^.c ta`i . Ne^'u ddem su+.
ddo^.c ta`i ra so vo+'i
VN thi` co' le~, Vie^.t Nam muo^'n ddu+o+.c nhu+ DDa`i Loan nhanh
nha^'t cu~ng fa?i ma^'t
60 chu.c na(m . DDo' la` chu+a ke^? ngu+o+`i ta va^?n bu+o+'c to+'i .

Vie^.t Nam hie^.n ta.i tuy co' ca?i tie^'n, da^n chu'ng kho^ng co`n
trong ca?nh qua' kho^'n cu`ng
nhu+ nhu+~ng na(m tu+` 1975 dde^'n 90. Nhu+ng Vie^.t Nam va^~n chu+a
ta.o ddu+o+.c mo^.t
mo^i tru+o+`ng "la`nh ma.nh" dde^? mo.i ngu+o+`i co' the^? ca.nh tranh
trong su+. co^ng ba(`ng.
Na.n la.m du.ng co^ng quye^`n va^~n hoa`nh ha`nh. Lua^.t pha'p va^~n
tho^ so+ va` co' the^?
uo^'n be? theo ke? co' quye^`n trong tay. Ngu+o+`i Vie^.t Nam thuo^.c
ta^`ng lo+'p "ke? thu` cu~"
ve^` dda^`u tu+, la`m vie^.c o+? que^ nha` va^~n co`n la` su+. "ma.o
hie^?m" kho' u+o+'c lu+o+.ng
ddu+o+.c. Ngu+o+`i ta, kho^ng the^? vo+'i lo`ng nhie^.t huye^'t vi`
muo^'n go'p su+'c xa^y
du+.ng que^ me. ma` la.i ngu da.i lao dda^`u va`o su+. ba^'t ngo+`
/kho^ng the^? ddoa'n ddu+o+.c
qu?a la` chuye^.n kho^ng the^? xa?y ra .

Ngu+o+`i co^.ng Sa?n gio?i tro` cho+i chi'nh tri. nhu+ng ngu dda^`n
ve^` kha'i nie^.m kinh doanh
Na.n ddu't lo't, tham nhu~ng hoa`nh ha`nh ne^n la`m cho ngu+o+`i ta
cha'n nga'n . Vie^.t Nam,
gio^'ng nhu+ Trung Co^.ng trong 15 na(m ve^` tru+o+'c, la` no+i dda^`u
tu+ de^? bi. tan gia ba.i sa?n!

Nhi`n va`o Trung Co^.ng, trong hai chu.c na(m qua dda~ tre? trung ho'a
ta^`ng lo+'p la~nh dda.o.
Ba^y gio+` ha^`u nhu+ gio+'i chu+'c co^ng quye^`n dda.i dda so^' dde^`u
co' mu+'c ho.c ca^'p dda.i ho.c.
Su+. tre? trung ho'a, na^ng cao mu+'c gia'o du.c cu?a gio+'i chu+'c
co^.ng the^m su+. thu+.c thi
ddu+o+`ng lo^'i "pha'p tri." khie^'n guo^`ng ma'y chi'nh quye^`n Trung
Quo^'c nga`y ca`ng hu+~u hie^.u
va` trong sa.ch ho+n. Di~ nhie^n Trung Quo^'c nga`y nay va^~n co`n
ra^'t nhie^`u tham quan o^ la.i so
vo+'i Singapore, Hong Kong, DDa`i Loan ...va` dda~ng Co^.ng Sa?n Trung
Quo^'c ddang ra'o rie^'t thanh
lo.c nhu+~ng pha^`n tu+? na`y.

Mo^.t quo^'c gia ma` kho^ng co' su+. tu+. do ngo^n lua^.n dde^? la`m
nhie^.m vu. gia'm sa't thi` vie^.c
tie^u die^.t tham nhu~ng la.m quye^`n tha^.t co`n kho' ho+n vie^.c
"ti`m lu+~a du+o+'i dda'y gie^'ng" .

Ga^`n dda^y Trung Co^.ng cu~ng tu+` tu+` mo+? da^`n su+. tu+. do ngo^n
lua^.n. La^'y vie^.c o^ng Ly'
Ngao la` da^n bie^?u Quo^'c Ho^.i DDa`i Loan vu+`a ddu+o+.c mo+`i ddi
die^~n thuye^'t trong 3
dda.i ho.c lu+`ng danh o+? Trung Quo^'c la` DDa.i Ho.c Ba('c Kinh,
DDa.i Ho.c Thanh Hoa o+? Ba('c Kinh
va` DDa.i Ho.c Phu.c DDa'n o+? Thu+o+.ng Ha?i. O^ng Ly' Ngao co'
ho+n 100 quye^?n sa'ch trong
ddo' co' ho+n 2/3 tu+`ng bi. ca^'m ba'n o+? Trung Quo^'c va` DDa`i
Loan. La^`n na`y o^ng Ly' Ngao qua
die^~n thuye^'t o+? Trung Quo^'c , o^ng ba?o ro^`i DDa~ng Co^.ng Sa?n
Trung Quo^'c cu~ng se~ die^.t
vong. O^ng khuye^n ho.c gia? Trung Quo^'c ddu+`ng bi. tu+ tu+o+?ng
Marx, Engel go` bo' ma` pha?i co'
su+. suy tu+ ddo^.c la^.p, ca^`u tie^'n. O^ng Ly' Ngao chi? tri'ch ddu?
thu+' va` ddu+o+.c sinh vie^n, gia'o
su+ trong ca'c tru+o+`ng ddo' nhie^.t lie^.t hoan nghinh. Su+. chi?
tri'ch cu?a Ly' Ngao chi'nh xa'c,
hu+~u ly' ngay ca? gio+'i tha^?m quye^`n Trung Co^.ng cu~ng co^ng
nha^.n. Ly' Ngao bi`nh an tro+? ve^`
DDa`i Loan, kho^ng bi. ai la`m kho' de^~ khie^'n ngu+o+`i Hoa kha('p
no+i ca`ng co' ha?o ca?m vo+'i Trung
Quo^'c ma(.c u` Hoa Kie^`u o+? Ha?i Ngoa.i co' truye^`n tho^'ng
Cho^'ng Co^.ng. Ngu+o+`i Hoa Kie^`u
nga`y nay mong muo^'n la`m sao Trung Hoa ma.nh dde^? kho?i bi. a(n
hie^'p o+? kha('p no+i nhu+ trong
the^' ky? vu+`a qua.

Ma(.c du` chi'nh quye^`n CSVN ba^y gio+` y' thu+'c Co^.ng DDo^`ng
Ngu+o+`i Vie^.t Ha?i Ngoa.i la`
nguo^`n ta`i nguye^n giu'p pha't trie^?n Vie^.t Nam ra^'t phong phu'.
Tuy nhie^n, ddu+o+`ng lo^'i cu?a nha`
nu+o+'c vie^.t co^.ng chi? ro? ti'nh giai ddoa.n, dda~ ta.o su+. nghi
ngo+` cho dda.i dda so^ da^n Vie^.t
ha?i ngoa.i .
Vie^.t co^.ng ne^n ho.c theo su+. co+?i mo+? cu?a Trung co^.ng qua
vie^.c o^ng Ly' Ngao dde^? ta.o nie^`m
tin vo+'i da^n Vie^.t o+? ngoa`i dde^? cu`ng nhau ddi chung ddoa.n
ddu+o+`ng pha't trie^?n dda^'t nu+o+'c .
Ne^'u dde^? la^`n lu+.a, Vie^.t Nam se~ tie^'p tu.c nghe`o na`n, ma~i
xin vie^.n tro+. ngoa.i bang va`
co' the^? de^? tro+? tha`nh con cho^'t thi' cu?a cuo^.c chie^'n kha'c
do nu+o+'c ngoa`i ba`y ra the^m
mo^.t la^`n nu+~a.

buile

.