Re: ຂໍວານຮອດພີ່ໆນ້ອງPizone, Casalao and Nty ພໍອ່ານເຂົ້າໃຈບໍ ຖ້າເອົາພາອັງກິດອອກ?

On Jun 7, 11:38 pm, KC <hello.sabai...@xxxxxxxxx> wrote:
ອົງການ ສິດທິມະນຸດສະທັມ ແຫ່ງເມືອງຫລວງ ເດມອຍ
ຕັ້ງໜ້າພະຍາຍາມ ໃຫ້ມີ ຄວາມຍຸດຕິທັມ ເເລະ ສເມີພາບຕໍ່ທຸກຄົນ ທີ່
ອາໃສຢູ່ໃນເມືອງຫລວງເດ່ມອຍ

ຕິດຕໍ່ອົງການ ສິດທິມະນຸດສະທັມ ແຫ່ງເມືອງຫລວງ ເດມອຍ
ຖ້າຫາກທ່ານເຄີຍຖືກ ຈຳແນກລັງກຽດ ຫລື ຢາກຮູ້ເພີ້ມເຕີມ ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງທ່ານ

515-283-4284

 ອີແມວ: rusi...@xxxxxxxxx
 ແວ໊ບໄຊ້:www.dmgov.com

602 Robert D. Ray Drive (1st Floor), Des Moines, IA 50309

ຄວາມສເມີພາບໃນດ້ານທີ່ຢູ່ອາສັຍ

ເມືອງຫລວງ ເດມອຍ

____________________________________________________________________________

ທີ່ຢູ່ອາສັຍທີ່ເປັນທັມ ເເມ່ນ ສິດທິຂອງທ່ານ!

ການຈຳແນກດ້ານທີ່ຢູ່ອາສັຍ ອາດແມ່ນ :

. ການໂຄສະນາເວົ້າວ່າ "ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີເດັກນ້ອຍ"

  ປະຕິເສດບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີ ສັດຮັບໃຊ້  (ການຊ່ວຍບັນເທົາ ສຳລັບຄົນພິການ)
  ຍ້ອນກົດຣະບຽບ "ບໍ່ໃຫ້ມີສັດລ້ຽງ"

.  ບົ່ງໃຫ້ ສະມາຊິກ ຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກປົກປ້ອງ
ໃຫ້ອາສັຍດໍາຣົງຊີວິດນຢູ່ໃນເຂດຈຳກັດ

. ວາງລະບຽບການແລະເງື່ອນໄຂໃນການໃຫ້ຄ່າເຊົ່າ ຕ່າງກັນຕໍ່
ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກປົກປ້ອງ

. ວາງລະບຽບການແລະເງື່ອນໄຂໃນການໃຫ້ເຊົ່າ ຕ່າງກັນ
  ຕໍ່ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກປົກປ້ອງ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ

ລັດ ໄອໂອວາ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການຈຳແນກດ້ານທີ່ຢູ່ອາສັຍ ໂດຍອິງໃສ່
ກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກປົກປ້ອງເຫລົ່ານີ້ :

•  ເຜົ່າພັນ
•  ສາສນາ
•   ຄວາມເຊື່ອຖື
 •  ຜິວພັນ
•  ເພດ
 • ຄວາມມັກໃນເພດ
•  ເຊື້ອຊາດເດີມ
•  ຖານະຄອບຄົວ
•  ເພດກຳນົດ
•  ເຊື້ອສາຍ
•  ພິການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
• ພິການທາງດ້ານຈິດໃຈ

ກະຣຸນາຕິດຕໍ່ ອົງການນີ້ ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານມີບັນຫາ ຫລື
ມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບສິດທິຂອງທ່ານ ຫລືວ່າທ່ານຫາກເຊື່ອວ່າ
ທ່ານໄດ້ເຄີຍຖືກຈຳແນກມາແລ້ວ.

(ກຣີດເຕີຣ໌ ເດມອຍ ເຟຣນສ໌ ອອບ ຮຸຍແມນ ໄຣສ໌, ອິງຄ໌)
ອົງການເພື່ອນມະນຸສທັມ ຂອງເມືອງເດມອຍ

ຮູ້ຈັກ ການຢູ່ອາສັຍທີ່ເປັນທັມຂອງທ່ານ ເເມ່ນ ສິດທິຂອງທ່ານ!

ອົງການ ສິດທິມະນຸດສະທັມ ແຫ່ງເມືອງຫລວງ ເດມອຍ
602 Robert D. Ray Drive
Des Moinesm IA 50309
Phone: 515-283-4284

ອົງການ ສິດທິມະນຸດຊົນ ທີ່ ເມືອງ ອັບບັນເເດວ
3600  86th Street
Urbandale, IA 50322
Phone: 515-278-3900

ອົງການ ສິດທິມະນຸດຊົນ ທີ່ ເມືອງ ເເວສ ເດມອຍ
4200 Mills Civic Parkway
West Des Moines, IA 50265
Phone: 515-273-0633

ອົງການ ສິດທິມະນຸດຊົນ ລັດໄອໂອວາ
Crimes State Office Building
400 East 14 th Street
Des Moines, IA  50319
Phone: 515-281-4121

ຄວາມຍຸດຕິທັມທາງດ້ານທີ່ຢູ່ອາສັຍ
ບໍ່ແມ່ນເປັນພຽງເເຕ່ກົດໝາຍອັນນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງເປັນ ຈຸດສຳຄັນຂອງ
ຄວາມສເມີພາບ ທາງດ້ານການສແວງຫາໂອກາດ ນຳອີກດ້ວຍ.