Re: ຂໍວານຮອດພີ່ໆນ້ອງ
ນໍ... ອັນເຣື່ອງ ແປພາສົມພາສານີ້ກະດາຍ. ທີ່ຈິງແລ້ວແປຕາມເຈີ ເດີນັ້ນ. ຄັນຈິໃຫ້ມັນຣະອຽດແທ້ ຕ້ອງ ໄດ້ຂັດຕະມາດໃສ່ ຢ່າງດີ ພ້ອມກັບເຫຼົ້າຢາປາແປ້ງ ຕັ້ງຈຶກຢູ່ທາງໝ້າ ພຸ້ນໄດ ມັນຈິ່ງຈິອອກອໍ້ອາຫຼີ.​

ຢູ່ທີ່ນີ້ ຜູ້ສໍານານພາສາລາວເຮົາ ກໍຄົງຈະແມ່ນ ທ່ານ ລາວຄໍາຫອມ ແລະ ປີຢ່ອນ ນໍ.

ພໍດີແປແລ້ວ ພໍດີໝົດເບັຽລາວ ສອງຂວດ. ແລ້ວຊິໄປຖາມຄ່າແຮງງານຕາມຫຼັງເດີ ນ້ອງເຄຊິ.

Discrimination = ການແບ່ງແຍກກີດກັນຈຳແນກເຂົ້າຂ້າງອອກຂາ

ເວົ້າເຖິງ ພາສາລາວ ເຮົາແລ້ວ ຫວນເຮັດໃຫ້ຄິດເຖິງ ຕອນຍັງເປັນ ນັກຮຽນ ຢູ່ວຽງຈັນ. ອັນຈັ່ງແມ່ນບໍເປັນຕາເອົາ ອາຈານສອນ ກໍມີແຕ່ ອາຈານສອນດີໆ ແຕ່ເຮັດແນວໃດ ພັດເອົາເວລາ ອັນມີຄ່ານັ້ນ ໄປຈີບສາວໂມະ ຢູ່ ໂຮງຮຽນກົດໝາຍ ເສັຽ. ເຈົ້າເດີ ສາວໂມ້ເອີຍ ຈັ່ງແມ່ນ ເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຂອ້ຍ ເສັຽຄໍ່ເສັຽຄົນ.