Re: ຂໍວານຮອດພີ່ໆນ້ອງNTY ແປຄຳໆນີ້ຄືດັ່ງນີ້, ບາງອັນອາດແມ່ນພາສາໄທ:
Discrimination = ການເລືອກປະຕິບັດແບບເຂົ້າຂ້າງອອກຂາ, ການແບ່ງແຍກ, ການກີດກັນ, ການຈຳແນກ...

On Wednesday, June 6, 2012 4:25:27 AM UTC+7, KC wrote:
ຂອບໃຈ ພີ່ pizone ຫລາຍໆ
ສອງກວດຄືຊິບໍພໍເມົາຕິນໍ ຕິດໃບ້ເເຟກນື່ງກ່ອນເດີ!!!