Re: ຂັບຟູ້ໄຕແຫລງ ຊຸດທີ່ ໒ ມອບໃຫ້ທ່ານ ກາສາລາວOn Feb 10, 2:49 am, ຜູ່ບ່າວລາວ <bao...@xxxxxxxxx> wrote:
ຊຳບາຍດີ ທຸກໆທ່ານ

ຂໍຝາກ ໂອ້ຍໄຕ ໄວ້ໃຫ້ ທ່ານ ກາສາລາວດ້ວຍແລະຜູ້ທີ່ມັກ ຂັບຟູ້ໄຕແຫລງ

ຢູ່ນຳດົນບໍ່ໄດ້ເນີ ເພາະ ສາວເສື້ອແດງ ກຳລັງລໍຖ້າຢູ່
ຖ້າເມືອງລາວຈະເຣີນມື້ໃດຢ່າລືມໄປເອີ້ນແດ່ເນີ

ຮັກແພງ

http://www.internetofreedom.com/index.php?/topic/2549-%E0%B8%87%E0%B8...

Thanks for sharing! I Love it. I love it. I love it!!!