♫ເພງ "ຮັກແມ່ຮ້າງນ້ອຍ" ສ.ຊາຍເມືອງເໜືອ
♫ເພງ "ຮັກແມ່ຮ້າງນ້ອຍ" ຮ້ອງໂດບ ສ.ຊາຍເມືອງເໜືອ
http://www.youtube.com/watch?v=reI2sNQpJwQ