ອ້າຍວ່ານອ້ງດີ ແຕ່ມີຄົນໃຫມ່ຄຳປາກອ້າຍກ່າວຍອ້ງ ວ່ານອ້ງນຸ່ງເປັນຄົນດີ
ກຸນລະສະຕຣີທີ່ໃຈຊາຍ ພັດອື່່່ນໄກບໍ່ເປັນນອ້ງ
ຫວັງປອງຄອງຄອຍອ້າຍ ຄອຍຫລາຍນອ້ງເກີນຫນ່າຍ
ຢາກກາຍເປັນຄົນຢູ່ຂ້າງ ຄົງຫລົງຄ້າງໄດ້ແຕ່ຄອຍ ລະນໍ

http://www.youtube.com/watch?v=BYg-O0C-14w&feature=related

Love and kisses

ສຸມາລີ