Re: A novel of friendship in franglaisOn Oct 3, 11:37 pm, ປະຊາສິລ <suli...@xxxxxxxxx> wrote:
ຝົນກໍ່ຕົກທີ່ດອຍຫີນ
By Sulilec
ພໍມອງຝົນລັ່ງຍ້ອຍ          ວອຍວຽນຮຽນຫນາວສັ່ນ
ເປັນນ້ຳທ່ອນນ້ອຍ            ພໍໃຫ້ຄ້ອຍແຕ່ສັ່ງສາຍ
ແມ່ນຝົນຈະຕົກແຮງກ້າ        ຫລາຍຢາມກໍ່ຕາມແຕ່
ແມ່ນຝົນບໍ່ມາສົ່ງຍອ້ຍ        ມະຫາສະມຸດນ້ຽກໍ່ບໍ່ແຫ້ງຫາຍ    ຈິງແລ້ວ
ອີກພັດບາດຝົນບໍ່            ພາຍພາດພື້ນໃຫ້ຮໍ່າຕົ້ນໃຫ່ຍ
ເລົ່າໄມ້ໃຫ່ຍໂກຍກ່າຍ        ພໍບໍ່ຕາຍພຽງຈືດເຈື້ອ
ພຽງເປືອຍເຮືອນຮ່າງຮ້າຍ    ວາງໃກ້ໃຫ້ແລເຫັນ
ເປັນດັ່ງທ່ອນຕົ້ນໄມ້        ເຫັນແລ້ວເສົ້າເຈົ່າທີ່ຫົວ
ບາດວ່າເຈົ້າພາກພື້ດ        ນ້ອຍນຸ່ມຊຸ່ມກິນເຢັນ
ຍັງທົ່ງຄວາມຢູ່ເຢັນ        ຢູ່ເປັນຄອຍແຕ່ຝົກລັ່ງເຫລື້ອຍ
ຖ້າຝົກບໍ່ນໍ່າຊູ່ພື້ນ            ແຕ່ພວກພື້ດນ້ອຍທີ່ແຫ້ງຫ່ຽວ
ຕາຍກໍ່ພວກພື້ດນ້ອຍ           ສູງດັ່ງພູດອຍກໍ່ຕົ້ນນ້ອຍວ່າ
ຜູ່ເສັຍຫາຍເສັຍທ່າ            ແມ່ນແຕ່ພວກພື້ດນ້ອຍ
ເຈົ້າຈະວ່າພື້ດນຸ່ມນ້ອຍ         ຕາຍຈ້ອຍໄຮ້ເຫດຜົນ   ແນວໃດ?

ຄືນນີ້ອ່ານກອນຂອງສຸລິເລັກ ອ່ານຫລື້ມອ່ານເຫລົ່າ
ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈດີປານໄດ. ຂອບໃຈ