ລັດຖະທຳມະນູນລາວ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
ເລກທີ 111 /ປປທ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 18 ສິງຫາ 2008
ລັດຖະດຳລັດຂອງປະທານປະເທດ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳຕັດສິນຂອງສານ
(ສະບັບປັບປຸງ)
- ອີງຕາມລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ໝວດທີ VI ມາດຕາ 67 ຂໍ້
1 ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ
ໄດ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາແລ້ວ.
- ອີງຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ
ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສະບັບເລກ
ທີ 97/ສພຊ ລົງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2008 ກ່ຽວກັບການຕົກລົງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດ
ສິນຂອງສານ (ສະບັບປັບປຸງ).
- ອີງຕາມໜັງສືສະເໜີຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 25/
ຄປຈ ລົງວັນທີ 11 ສິງຫາ 2008.
ປະທານປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ອອກລັດຖະດຳລັດ:
ມາດຕາ 1: ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຄຳຕັດສິນຂອງສານ (ສະບັບປັບປຸງ).
ມາດຕາ 2: ລັດຖະດຳລັດສະບັບນີ້
ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.
ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ