Re: ມ່ວນກັບມ່ວນລືມບອກໄປແຖວພີ່ແມ່ຮ້າງຫຼາຍແທ້ເດີ. ເພາະວ່າຫຍັງທ່ານຮູ້ບໍ່?
ເພາະວ່າຜົວຖິ້ມໄປເອົາເມັຽສາວນ້ອຍຢູ່ລາວກັນຫມົດ.
ກໍຍ້ອນວ່າຜູ້ເທີມີແຕ່ມ່ວນກັບມ່ວນຫັ້ນແລ້ວ. ບໍ່ດູແລລູກຜົວ. ຜົວເລີຍຫນີປະ.
ຈໍາພວກທີ່ຖືກເມັຽຖິ້ມກໍມີຄືກັນອີກ.
ຍ້ອນບັກອ້າຍເພີ່ນມີແຕ່ມ່ວນກັບມ່ວນຫັ້ນແລ້ວ. ແນວໃດກໍບໍ່ດີນໍທ່ານ.
ນີ້ແຫລະເຂົາວ່າຊີວິດຄົນ. ເຮັດແນວໃດ
ກໍບໍ່ມີຄວາມສຸຂເພາະວ່າເຮົາເກີດມາໃຊ້ກັມ.

ໄຜ່ຫນາມ