ຊອກຫາເອຶ້ອຍປະກາດຊອກຫາເອຶ້ອຍທີ່ຊື່ວາ່ ອີນປົງ
(INPONG)ຫືລຊື່ຫລີ້ນວາ່ເອຶ້ອນນາງອາດີດນັກຣຽນນາຖສິນຢູ
ຄມຸໂອດຽນຮາມາ,ວຽງຈັນ ຂ໋ຂອບໃຈມາລວງ່ຫນັາ
ຫມາກຂາມເທັບ