ຕະຫລົກ ສຽງອີ່ສານ
Hoy wrote:
ເຊີນຍີ້ມ wrote:
Hoy wrote:
http://www.youtube.com/watch?v=Px1ODPjbSIM

Can't watch this scene; reload it again please.


ເຊີນຍີ້ມ.
ຕໍ່ ເດີ
http://www.youtube.com/watch?v=bESndo8PvyU

http://www.youtube.com/watch?v=3ZtS63R-RtA