ຄວາມສຸກ ເຈົ້າຢູ່ໃສ?ສະບາຍດີ

ມີເລື້ອງສັ້ນເລື້ອງນຶ່ງມາໃຫ້ອ່ານໃນຊື່ວ່າ
ຄວາມສຸກ ເຈົ້າຢູ່ໃສ? ທີ່
http://inlao.net/Forums/MEBlogLA.aspx?fid=3730

ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ
ລາວເກົ່າ

Got a short story for you entitled "Happiness: where are you?" at
http://inlao.net/Forums/MEBlogLA.aspx?fid=3730