Re: ຄຣູສອນໃນເຂດຊົນະບົດຂອງລາວ ໄດ້ພາກເຊີນຍີ້ມ,
-"ນ້ອງເຫັນຢູ່...ແຕ່ບໍ່ກ້າບອກ..ຢ້ານເອື້ອຍຊີຮ້າຍ!!"

ຮ້າໆໆໆໆ
ອີ່ລຸງທອງວັນນີ້ກ່າມີພອນສະຫວັນດ້ານນີ້ແຕ່ນ້ອຍເນາະ

ບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນທ່ານເຊີນຍິ້ມຮູ້ເລື່ອງນີ້ຈາກເອື້ອຍຄູຄົນນັ້ນບໍເນາະ?
ຮິໆໆໆໆ

ດກຈ