kisah 'Isa a. s. dan Siti Maryam dalam Al ~ Qur'anAl ~ Qur'an surat Ali Imran (3): 42 - 49, 55 - 57.

42. Dan ketika malaikat berkata: Hai Maryam! Sesungguhnya Alloh memilihmu,
menyucikanmu dan melebihkanmu dari perempuan-perempuan dunia.

43. Hai Maryam! Patuhlah kepada Tuhanmu dan sujudlah dan ruku'lah bersama
orang-orang yang ruku'

44. Itulah berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada engkau, dan engkau
tidaklah berada di dekat mereka ketika mereka menjatuhkan penya-penanya
(untuk menentukan) siapakah yang akan memelihara maryam, dan engkau tidak
pula di dekat mereka ketika mereka bertengkar.

45. Ketika malaikat berkata: Hai Maryam! Sesungguhnya Alloh menyampaikan
berita gembira kepadamu dengan perkataan dari Tuhan (kelahiran anak) namanya
Al Masih 'Isa anak maryam, orang besar di dunia dan di akhirat dan termnasuk
orang-orang yang dekat kepada Tuhan.

46. Dan dia anak dalam buaian (masa kecil) dan sesudah dewasa akan
bercakap-cakap dengan manusia dan dia termasuk orang yang baik-baik.

47. Kata Maryam: Wahai Tuhanku! Bagaimana aku bisa melahirkan anak,
sedangkan aku belum pernah disentuh oleh laki-laki? Kata Tuhan: Begitulah,
Alloh menciptakan apa yang dikehendakiNya. Apabila Allah hendak memutuskan
sesuatu perkara, hanya Dia mengatakan Jadilah, lalu jadi.

48. Dan Alloh mengajarkan Kitab kepada, kebijaksanaan, Taurat dan Injil.

49. Dan dia menjadi Rasul untuk anak-anak Israil, (katanya): Sesungguhnya
aku datang kepada kamu membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu, bahwa aku
buat dari tanah serupa burung, kemudian kuhembuskan ke dalamnya, lalu
menjadi burung dengan izin Alloh, dan kusembuhkan orang buta dan orang yang
berpenyakit lepra, dan kuhidupkan orang-orang mati dengan izin Alloh, dan
kukabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan dalam
rumahmu; sesungguhnya hal itu menjadi keterangan bagimu, kalau kamu memang
orang-orang yang beriman.55. Ketika Alloh mengatakan: Hai 'Isa! SESUNGGUHNYA AKU AKAN MEMATIKANMU DAN
MENINGGIKANMU DARI (TUDUHAN) ORANG-ORANG YANG TIDAK BERIMAN; menjadikan
pengikut-pengikutmu lebih tinggi dari orang-orang yang tidak beriman sampai
hari kiamat. Sesudah itu kepadaKu tempat kembalimu. Nanti akan Ku berikan
keputusan kepadamu tentang hal-hal yang kamu perselisihkan itu.

56. Adapun orang-orang yang tidak percaya itu nanti akan Kusiksa dengan
siksaan yang keras di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak mempunyai
penolong.

57. Dan adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik,
pahala mereka akan dicukupkan oleh Tuhan Dan Alloh tidak menyukai orang yang
melanggar aturan

Al ~ Qur'an surat Maryam (19): 16 - 34

16. Dan ingatlah (riwayat) Maryam di dalam Kitab, ketika dia berangkat
menginggalkan keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur (untuk beribadah)

17. Dan dia mengadakan tutup (bersembunyi) dari mereka. Lalu Kami utus
kepadanya Ruh Kami, dan kelihatan olehnya serupa seorang laki-laki yang
sempurna.

18. Dia berkata: Sesungguhnya aku berlindung diri dari engkau kepada Tuhan
Yang Pemurah, jika engkau seorang yang menjaga diri (dari kejahatan)

19. Dia menjawab: Aku hanyalah utusan dari Tuhan engkau, akan memberikan
kepada engkau seorang anak laki-laki yang suci.

20. Dia berkata: Bagaimana aku akan memperoleh seorang anak laki-laki,
sedangkan aku belum pernah disinggung oleh manusia, dan aku bukanlah seorang
perempuan jahat.

21. Dia menjawab: Begitulah (kejadiannya), Tuhan engkau telah berkata: Hal
itu buat Aku adalah perkara mudah, dan peristiwa itu hendak Kami jadikan
keterangan bagi manusia dan rahmat dari Kami, dan suatu perkara yang telah
diputuskan.

22. Kemudian dia mengandungnya dan menyingkir ketempat yang jauh

23. Ketika sakit akan beranak, dia datang bernaung ke pohon korma. Dia
mengatakan: Wahai, hendaknya aku meninggal dunia sebelum ini, dan aku
menjadi hal yang dilupakan orang.

24. lalu (satu suara) menyeru kepadanya dari sebelah bawah: Janganlah
berduka cita; sesungguhnya Tuhan engkau mengalirkan di bawah engkau sebuah
sungai.

25. Dan goyangkanlah pohon korma itu, niscaya dia akan menjatuhkan kepada
engkau buah korma yang baru masak.

26. Dan makanlah, minumlah dan senangkanlah hatimu! Dan kalau ada seseorang
manusia engkau lihat, katakanlah: Sesungguhnya aku telah berjanji dengan
Tuhan Yang Pemurah untuk berpuasa, sebab itu pada hari ini, aku tiada akan
bercakap-cakap dengan siapapun.

27. Dan dia datang membawanya kepada kaumnya. Mereka mengatakan: Hai Maryam!
Sesungguhnya engkau telah membuat suatu perkara yang aneh.

28. Hai saudara Harun!, Bapakmu bukanlah seorang laki-laki yang buruk, dan
ibumu bukanlah seorang perempuan yang jahat.

29. Tetapi dia mengisyaratkan kepadanya, mereka berkata: Bagaimana kami akan
bercakap-cakap dengan seorang kanak-kanak yang dalam buaian?

30 Dia ('Isa) berkata: Sesungguhnya aku ini hamba Alloh, diberikanNya Kitab
kepadaku dan aku dijadikan seorang nabi.

31. Dijadikannya aku pembawa berkat di mana saja aku berada, dan
diperintahkan kepadaku mengerjakan Sholat dan membayar zakat, selama aku
hidup.

32. Dan berbakti kepada ibuku, dan tiadalah aku dijadikanNya seorang yang
sombong dan celaka.

33. Dan keselamatan untuk aku di hari aku dilahirkan, dihari aku wafat dan
di hari aku dibangkitkan kembali.

34. Itulah 'Isa Anak Maryam, ucapan kebenaran yang mereka ragui kebenarannya

35. Tiadalah sepatutnya Alloh mengambil anak - Maha Suci Dia - apabila Dia
memutuskan suatu urusan, hanyalah Dia berkata: Jadilah!, Lalu jadi


--


website address : http://www.adriandw.com (about christian, jew and islam;
history, knowledge, teaching and practice on life)

e - mail address : adriandw@xxxxxxxxxxxxxx

Mobile/Hand Phone : +62 0816 705 818

World Church baptized me Saint John in 1985

World Church and World Synagogue acknowledged me as Messiah
.