Re: Tus hais cov lus no puas yog kuv yawg kwv tij YTK ne.On Sunday, February 17, 2013 8:49:41 AM UTC-6, Vaj Ncuab wrote:

Mouatony;

Txhob nyuaj siab txog Lauj Teeb lawv cov lus. Lauj Teeb thiab tijlaug Yajtshajkoob lawv yog cov Hmoob Cob Fab nyob rau Amelicas teb no. Xyoo 1971 Saub Ntxoov Lis Yaj lawv yeej ua heev kawg nyob pem Houie Ki Nin, lawv yeej cav nroos nreb hais tias Huabtais Hmoob yuav sawv thiab Hmoob yuav muaj teb muaj chaws. Lawv tsa nom tsa tswv thiab tsa muaj nres xeem. October 15, 1971 Yawgloj Maj. Gen. Vang Pao thiaj xaj T-28s mus bombs ua Saub Ntxoov Lis tuag kiag thiab tsev kheej yua paws.Nyob Viani thaum 1977 - 1992, Lis Txais lawv ua heev kawg. Lawv tsa muaj tsev teev ntuj (wats), muaj nres xeem, muaj cov kws tshawb fawb (research) txoj Hmoob keeb kws, kab lis kevcai, thiab lus Hmoob. Lawv saum tau tej paj huam, kaws tau ntaus daim nkauj (songs). Paj Kaub Hawj thiab cov Cob Fa (the Chao Fa Movement) ntseeg Police Lt. Gen. Luang Pho Chamroom tej lus dag hais tias Hmoob yuav sawv Vaj thiab yuav muaj teb muaj chaws, yog li lawv thiab coj ze 15,000 tug Hmoob khiav mus nyob Wat Tham Krabo, Amphoe Phratthabat, Changwat Suraburi.Nyob US thaum 1980s, cov Hmoob cob Fab (Muas Npis, Txhiaj Sawv Xyooj, Hawj Suav) lawv yeej ua heev kawg. Tom qab no Moj Them 19 (Txiaj Kuam Vaj), Hmong People Congress, World Hmong People Congress, 411, Hmong Moj Them (Ywj Pheej Xyooj) tseem ua heev kawg. Txawm li ntawd los sawvdaws suab ntsiag tag lawm.Luag hu Hmoob ua cov ntseeg dab (Aninism). Hmoob ces cov Muas coj tsis tau cov Vaj dab, cov Vaj coj tsis tau cov Yaj dab, cov Yaj coj tsis tau cov Lis dab. Cov Muas, cov Vaj, cov Yaj thiab cov Lis los tseem coj dab qhuas txawv ua ntau pab ntaus pawg. Luag cov neeg tawv dawb txawm yog Catholic, Protestant, Orthodox los luag sau zog ua ib ke. Nyob USA no cov Protestant coob tshaj 53 pab pawg (Denominations) ua muaj 45,000 pawg ntseeg koom ua ke rau the National Association of Evangelicals (NAE).Tebchaws Israel survive, tsis mag cov Islam hlob los vim muaj cov tebchaws hnub poob uas ntseeg Vajtswv tiv thaiv. Txawm yog Israel ua yog thiab tsis yog los Amelicas txheem tuag nti. Hmoob yuav muaj haiv, yuav muaj teb muaj chaws yuav tsum yog tag tsoom Hmoob muaj ib txoj kev ntseeg, ntseeg thiab teev tib tug vajtswv. Tsis li ntawd, Lauj Soob Ntxawm yuav mag Kiabtooj Lauj Npliaj Yob tua, Yaj Soob Lwj thiab Saub Ntxoov Lis Yaj yuav mag Maj. Gen. Vang Pao tua (Bombs), Paj Kaub Hawj los tseem yuav mag hlob.


Vajncuab5,Xyoo 1971 Saub Ntxoov Lis Yaj lawv yeej ua heev kawg nyob pem Houie Ki Nin, lawv yeej cav nroos nreb hais tias Huabtais Hmoob yuav sawv thiab Hmoob yuav muaj teb muaj chaws. Lawv tsa nom tsa tswv thiab tsa muaj nres xeem. October 15, 1971 Yawgloj Maj. Gen. Vang Pao thiaj xaj T-28s mus bombs ua Saub Ntxoov Lis tuag kiag thiab tsev kheej yua paws.

Hmoob li ces txawm yog ua zaj ntawd tas li ces thiaj sawv tsi taus ua ib haiv neeg, muaj tus sawv los hawm lub ntuj daiv av kom nws tsav neeg leej twg sawv nom los kom tau ntuj ntoo nyob ruaj khov ciaj haiv no los tseem muab tua li ntawd es thiaj ua nom tib vuag dua. Qhov tua ntawd yog tua kom nplog qhuas nws tus kheej sub thiaj tau tus nom ua ntev kom txhob raug txo no uas tsi yog li siab xav ntawd.

Paj Kaub Hawj thiab cov Cob Fa (the Chao Fa Movement) ntseeg Police Lt. Gen. Luang Pho Chamroom tej lus dag hais tias Hmoob yuav sawv Vaj thiab yuav muaj teb muaj chaws, yog li lawv thiab coj ze 15,000 tug Hmoob khiav mus nyob Wat Tham Krabo, Amphoe Phratthabat, Changwat Suraburi.

Txoj kev lub kee tiam yeej yog mus li ntawd koj thiaj tau nrog Hmoob ua Chaofa Noj Qos Npua, qhos ncoom xyoo 1975 txog ntua 1979 los rau Thaib teb los tseem rov qab mus nyob tim nplog ntxiv ib ntus thiaj ua siab tawm tuaj lawm, tej no yog lub kee tiam zwm txwv tshoj.

Txoj kev ua haiv ces yeej yuav tsum muaj tus ua txoj lw mus li Paj Kaub Hawj ua ntawd, mas cov ua qab thiaj li muaj txoj ncauj kes taug mus ntxiv, hais txog cov Hmoob khiav mus nram Wat lawv yeej tsi paub qab taug hauv xauv li lawv tsuas tias kaw yeej Vib Nais lawm ces khiav mus cawm siav nram no xwb, thiab hais tias yog mus cim yeeb no mas thiaj nyob tau. Yuav tsi yog tias Hmoob mus nyob nram wat ces Hmoob ciaj Vaj li koj hais saum.

Nyob US thaum 1980s, cov Hmoob cob Fab (Muas Npis, Txhiaj Sawv Xyooj, Hawj Suav) lawv yeej ua heev kawg. Tom qab no Moj Them 19 (Txiaj Kuam Vaj), Hmong People Congress, World Hmong People Congress, 411, Hmong Moj Them (Ywj Pheej Xyooj) tseem ua heev kawg. Txawm li ntawd los sawvdaws suab ntsiag tag lawm.

Tej kev lawv ua ntawd los kuj yog ib txoj kev npau suav, kom Hmoob ras los ua ib haiv neeg xwb, qhov sawv ntau pawg yog tseem pom lub lub fwj chim thiab pob nyiaj ntau dua lub npe Haiv lawm thiaj muaj ntau pab pawg, tab txawm li ntawd los twb tseem tsi tau phem npaum li cov neeg nyob sab hnub tuaj txoj kev ua li Lauj Teeb hais lawv txoj kev sib txeeb fwj chim sib txeeb noj haus.

Hmoob tseem tsi tau ntsiag li koj hais, tseem tshuav cov uas xav kom Hmoob txhob ua neeg dai luag tw vaj tw tsev, txhob lawv luag kua, txhob muab luag tug los ua yus tug, muab yug li saib qaij dua luag li.

Luag hu Hmoob ua cov ntseeg dab (Aninism). Hmoob ces cov Muas coj tsis tau cov Vaj dab, cov Vaj coj tsis tau cov Yaj dab, cov Yaj coj tsis tau cov Lis dab. Cov Muas, cov Vaj, cov Yaj thiab cov Lis los tseem coj dab qhuas txawv ua ntau pab ntaus pawg.

Luag lwm haiv neeg tsi hu Hmoob ua cov ntseeg dab (Aninism)li koj hais, tus uas hu Hmoob ua cov ntseeg dab ces tsuas yog tib tug neeg uas Ntseg Jesus nkaus xwb mas thiaj hu Hmoob li koj hais ntawd.

Hmoob txoj kev dab qhuas tsi hais xeem twg yeej coj tau qhov loj tag ua ke lawm,qhov Hmoob tias dab qhuas coj tsi tau ua ke yog qhov me me xws li "tus nyuj dab, npua tai xwb" dhau ob tug no lawm Hmoob yeej koom tau qhov loj lawm tab sis Hmoob tsi paub, qhov loj Hmoob koom tau ua ke xws li tus txiv neeb ua neeb kho tau rau txua xeem Hmoob thiab lwm hom neeg tib si, txiv taw kev, txiv qeej, txiv coj xai, txiv kav xwm, tshwj kab, los sis tej khawv koob tej no puav leej ua tau rau txhua xeem neeg Hmoob, tus hais tias Hmoob dab qhuas ua tsi tau ua ke ces yog tus tsi paub xwb thiaj hais li.

Luag cov neeg tawv dawb txawm yog Catholic, Protestant, Orthodox los luag sau zog ua ib ke. Nyob USA no cov Protestant coob tshaj 53 pab pawg (Denominations) ua muaj 45,000 pawg ntseeg koom ua ke rau the National Association of Evangelicals (NAE).

Koj hais li tab sis lawv muaj kev cib nyeej tsi sib haum loj tas zog, koj los hais tias koj lub npe Church yog lub tseem lub zoo dua, kuv los hais tias kuv lub npe church yog lub tseem lub zoo dua, koj tsi nkag kuv, kuv tsi nkag koj hlo li, tej li kuv hais no muaj tseeb. Lawv mas phem thiab nkaus kawg nkaus txog txoj kev ntseeg, lawv siv tib tug Jesus xwb los twb si sib haum, thaum 1700-1770 tawm ntawd America thiab England tseem sib tua sib txeeb kev ntseeg hauv 13 lub xeev sab hnub tuaj ntawm teb chaws no thaum kawg ua rau England swb lawm, tej no yog kev sib tua los ntawm txoj kev ntseeg Jesus ntag.

Tebchaws Israel survive, tsis mag cov Islam hlob los vim muaj cov tebchaws hnub poob uas ntseeg Vajtswv tiv thaiv. Txawm yog Israel ua yog thiab tsis yog los Amelicas txheem tuag nti.

Txawm yog coj phem nkhaus li koj hais saum no ntag les, leej twg coj txoj kev ntseeg li nws coj ces nws pab tuag nthi, Israel ua yog los tias yog, Israel ua tsi yog los hais tias yog li no es thiaj tsi sib haum. Coj tsi ncaj nruab nrab li nev, tus vajtswv ntawd yeej nkhaus tiag tiag, yog leej twg coj txawv dab qhuas lawm ces tus ntawd txawm yog tus phem li ntawd lawv cov neeg ntawd thiaj ua rog tsi paub xaus los txog rau niaj hnub nim no li ne.

Hmoob yuav muaj haiv, yuav muaj teb muaj chaws yuav tsum yog tag tsoom Hmoob muaj ib txoj kev ntseeg,

Hmoob yeej yuav tsi los ntseeg ib txoj kev cai dab qhuas ua ke hlo li, tab sis Hmoob yuav tau xaiv txoj kev cai ntseeg uas yog Hmoob li, los ua txoj kev ntseeg loj tuav haiv Hmoob, dhau ntawd lawm leej twg yuav ntseeg yam kev ntseeg twg los tau mas thiaj li mus taus, tsi muaj ib lub teb chaws twg yuav coj tib tug kev ntseeg nkaus tau li.

Yus yog neeg lawv luag kua, luag luaj kev ncaws kev tib si yus ua tus taug xwb ces yus yuav tsi paub lub ntsiab tseeb tias lawv tho txoj kev yog tho nyuaj npaum li cas, thiab yuav taug mus tau zoo npaum li cas rau thaum xaus.


YTK
.