Mhoob kev yuav tws saixCoj li Mhoob cojdab thiab Mhoob lawbdab coj mas tsis txhob bau-suav
pom kev vammeej. Tsis ntev tomntej nov xwb ces Mhoob kev yuav tws.

Kuv pom Mhoob tsuas je li Mhoob trabntaj huabtxhib coj los tua dab
xwb. Tamsisnov Mhoob lub pobjeg tsuas nyiam mloog dabneeg, kwvtxhiaj
thiab lus-xaiv lawm xwb. Mhoob ua lintawd yog Mhoob ua tos nhub uas
txojkev txomnyem thiab Mhoob tus yeebncuab tuaj caumcuag Mhoob xwb.

Asian Tiger
.