Ntub los ntub, nplaum los nplaum le os!!!!!!!Lub caij ntuj naag mas ua caag fuabcua los yuav kub los kub, ntub los ntub, nplaum los nplaum ua luaj le os, puab yawm aw..... Tej kev luj, kev miv los nkus/nkos quas dlhi le es tsuj qhov twg los nrov txij txej, nplaum quas luav taag le xwb es, ua caag yuav ceeb laaj ua luaj os...

M
.