Yog tus twg xav paub Cov Phaj Tis Ncau ntawm Hmoob..Ib Tsoom Hmoob tus uas xav paub txog Hmoob tej lus sib hu raws phaj
tis ncau, nej yuav tau mus nrhiav kawm nawb. Nyob MN kuv twb tau hnov
lawv muaj ib lub Koom Haum Cob Qhia lus Hmoob, uas yog qhiav ntawv
Hmoob Phaj Hauj, lawv thiaj yog cov yuav qhia tau rau peb txhua tus
kom paub meej txog peb tej lus Hmoob, tshwj xeeb yog tej phaj tis ncau
xws li yawm yij, dab laug, phauj, mum phauj, and so on..

Kuv hnov hauv xov tooj cua www.haivhmoobradio.com hais tau ib co lus
Hmoob yam meej thiab muaj qab hau heev yog tau no peb yuav tau mus
mloog thiab seb peb kawm puas tau qee yam tshiab uas yog lub Hmoob.


3hmoob
.