Yog tus twg xav paub Cov Phaj Tis Ncau ntawm Hmoob..Ib Tsoom Hmoob tus uas xav paub txog Hmoob tej lus sib hu raws phaj
tis ncau, nej yuav tau mus nrhiav kawm nawb. Nyob MN kuv twb tau hnov
lawv muaj ib lub Koom Haum Cob Qhia lus Hmoob, uas yog qhiav ntawv
Hmoob Phaj Hauj, lawv thiaj yog cov yuav qhia tau rau peb txhua tus
kom paub meej txog peb tej lus Hmoob, tshwj xeeb yog tej phaj tis ncau
xws li yawm yij, dab laug, phauj, mum phauj, and so on..

Kuv hnov hauv xov tooj cua www.haivhmoobradio.com hais tau ib co lus
Hmoob yam meej thiab muaj qab hau heev yog tau no peb yuav tau mus
mloog thiab seb peb kawm puas tau qee yam tshiab uas yog lub Hmoob.


3hmoob
.Relevant Pages

 • Re: 6 leej thawjcoj Hmoob txawv tebchaws tau txais Nplogliab cov Medals.
  ... Cov Tau txais medals ntawm nplog liab zaum no, ... muab xov xa rau nplog liab xwb, Cov no peb hmoob yeej paub los lawm ... Vientiane raug Nplog liab laij rov qab rau thailand ntshe yog cov no ...
  (soc.culture.hmong)
 • Lug teb Xejthim/Phabej
  ... Nub nua kuv yuav teb meb cov lug. ... Tej kws kuv tau teb meb ntawd tsuas yog has huv tsev Hmoob nkaus xwb. ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Yajtshajkoob twv tuabneeg yuam kev.
  ... Muas yog leej twg? ... Kuv hais rau koj ua kwv paub tias, Peb Hmoob yog ib ... tseem raug luag lwm haiv neeg muag ntxias tau. ... yuav tsi yog tus koj paub. ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Tus Sawv GVP Chaw
  ... tias, peb Hmoob ua neej zoo li nyob sau huab cua xwb, tsis muaj ib ... yog volunteer xwb. ... history los mas peb twb tseem tsis tau nyob rau lub caij 1700s nawb. ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Muab ua zoo saib mas txaus txaj qhov muag
  ... Hmoob coj tus cuj pwm nyiam ua thawj noj, ... Hmoob tej peb caug uas tau ua rau ob lub nroog ntxaib pem MN tab hais ... tsi pub coj mus muag rau pem tej lkhw sab nraum lawm, qhov no vim yog ...
  (soc.culture.hmong)