npawg FajkhaumTij laug Phwvnyawj meb puas moog Georgia rua yawg koos mas ntaas Vaam Tuam Yaaj kws yog yawg Dr. Nyaj Looj Yaaj txiv lub nteeg naj.

Tsi seej sijhawm kag le es sov moog puas tau le laun. Lubb nteeg yog 6/9-11/12 sub nua.
.