peb hmoob puas fullfill peb cov obligations li ib tug neeg U.S. citizennyob rau luag txoj cai teb chaws Mekas no, luag teev muaj ntau yam
txog ib tug U.S. citizen tias nws cov obligations yog yuav tsum tau ua
li cas. muaj ntau yam, tab sis 5 yam tseem ceeb yog li nram no:

txoj cai hais tias thaum koj yog ib tug neeg Mekas (became a U.S.
citizen lawm), koj cov obligations yog:
1. Obey laws
2. Pay taxes
3. Defend the country
4. Respond to jury duty
5. Maintain allegiance and loyalty

raws kuv ntsia mas qhaub #3 & #5 yog 2 qhaub muaj peb cov hmoob ntau
tus tsis ua raws li. Peb hmoob muaj coob tus lub cev lam nyob teb
chaws no xwb lub siab yeej tsis nyob. Peb hmoob muaj coob tus yeej
hais tias lub teb chaws mekas no yeej tsis yog lawv lub li. Peb hmoob
muaj coob tus niaj hnub mus ua teb ua chaw seb puas tau ib lub teb
chaws rau lawv nyob. Cov no lawv yeej tsis muaj lub siab tuag nti los
txhim kho lawv lub neej nyob teb chaws mekas no thiab yeej tsis pab
txhawb nqa tsoom fwm thiab lub teb chaws Mekas li vim lawv lub siab
yeej tsis nyob teb chaws no li ces lawv yeej tsis muaj qhov loyalty
li.


Lub teb chaws mekas no muaj ntau yam zoo saib thiab zoo nkauj tshaj
lwm tej teb chaws, tab sis peb hmoob ib co tsis xum mus saib tej zoo
zoo ntawd nyob teb chaws no, lawv ho tseem xum spend nyiaj 10 tawm
npaug rov qab mus saib tej niag teb chaws phem phem li thaib, nplog,
nyab laj thiab suav tej no vim lawv lub siab yeej tsis nyob teb chaws
no li ces lawv yeej tsis muaj qhov loyalty li.

nej puas nco qab thaum nej xeem passed tus U.S. citizenship test es
nej mus lav nej daim U.S. citizenship certificate es tus judge kom nej
tsa tes taum ntuj thiab nug nej tias, "koj yuav los ua ib tug zoo pej
xeem, hwm thiab ua raws the U.S. Constitution no laus paus? yog koj
niam/txiv/kwvtij nyob ib lub teb chaws es lub teb chaws ntawd ua rog
tua teb chaws mekas no koj puas kam nrog mekas mus ua rog tua nrog lub
teb chaws koj niam/txiv/kwvtij lawv nyob ntawd?" koj/peb sawvdaws
yeej tau teb tias, "Yes, I do" no laiv?

Peb twb tau tsa tes rau ntuj tag lawm txawm luag tsis pom qhov yus ua
thiab xav ntawd los ntshe lub ntuj yuav pom nawb. Yog li nej puas xav
tias txij no mus peb yuav tau tsis txhob tham tham txog kev ua teb ua
chaw lawm. peb yuav tau kav tsij nqis tes nroos los txhim kho peb lub
neej nyob teb chaws no lawm xwb thiab yuav tsum tau los hwm thiab
txhawb nqa lub teb chaws no lawm xwb.

Bottom line – nco ntsoov tias peb txawm mus nyob thiab tuag rau lwm
lub teb chaws los luag yeej yuav coj peb lub cev/pob txha rov qab los
faus rau teb chaws mekas no.
.