Pab qhia txiav ntsov nyuj saib. Kwvtij thiab Hmong-LaoKwvtijhmoob, thiab Hmong-Lao,

Yog neb paub los yog leej twg paub txiav ntsov nyuj no sim qhia kuv
saib.......kuv mus ua kav xwm ze li 30 zaus lawm......hmag npluas
beer 2 zaug lawm.Vim txiav ntsov nyuj yuam kev.

Muaj ib zaug mas yim no yos peb tsev kwv tij hmoob yaj hmoob leeg tus
cuas ntxhais.

Hmoob leeg mas muaj 2 yam txiav ntsov. Raws li lawv qhia xwb xyov yog
thiab tsis yog.

1. Ces txiav tseg tus pu ceg tes mus kawg txiav kiag ntawm tus pu tus
pob txha pluav-v los xaus nkaus.

2. dhas txha no ces txiav ntawm txhais tes mus txog kiag toom loj
txiav nrub nrab ntawm ntooj nqaij loj ntawd.

Thaum koj txiav li kuv hais no tag ces koj suav cov tav 1 sab 9 tug
ces txiav kiag.Kev cai mas yog tus kis paub mas nws yuav tsum txiav 3
tug tav rov rau tus kav xwm mus tua tus nyuj ntawd.
Tus cuas ntxhais nplua kuv ntawd mas nws hais rau kuv tias nws cov tav
tsis pom 3 tug lawm.Kuv hais rau nws tias ntau zaus peb mus tua-ua mas
tus kis tsis paub ces nws cia li coj tag nrho lawm yog li kuv tseg 3
tug rau cov kav xwm lawm ....nws tsis tseev li ces kuv cia li muab 3
tug tav rau nws ntxiv ces nws tho loo 1 poom beer rau kuv tias lwm
zaus txiav kom yog-g nawb.Tiag-g mas kuv yeej paub tias yawg thaub
ntawd tsis paub nws nqis-s nqaij ces kav liam cia pub rau nws noj.

Hmoob dawb mas feem coob yeej txiav ntsov ib yam ntau.

Peb lwg kiag 2 ceg tes nto plaws pem lub ntsov suav kiag cov tav 1
sab 9 tug tav tib yam.... ces yog tus kis paub li kuv hais txiav kiag
3 tug rov rau kav xwm xwb.

Zaum tas los no peb pog Xaiv Vaj tuag: Kuj yog tus cuas ntxhais dua
thiab......peb tsev kwv tij txawm sib tham ces peb hais tias tseg niag
ntsov qhuav xwb ces tsis muaj nqaij noj lawm.....kom tseg txij ntawm
tus pu mus ua li hmoob leeg no los mas......yog lawv kom kuv mus tua
nyuj ces kuv kuj tseg li ntawd.Tus kis cuas ntxhais tsis mus nws kom
thauj lub ntsov nyuj los rau ntawm tsev xyom cuab nws mam tuaj thauj
ntawd mus tsev xwb.Hnub ntawd tua nyuj ntau tus ces kuv tua tau cuas
ntxhais tus ces kuv kom lawv thauj los rau nws.....Los txog ces tus
kis cia li xyuas tag nrho lub ntsov ces nws cia li muab cov tub xyom
cuab thiab 2 tug kav xwm nyob hauv tsev nplua ib leeg ib poom
beer...nws hais tias lub ntsov muab txiav ze-e rau pem lub ntsov dhau
lawm.....2 tug kav xwm los kuv los txog kuj tsis qhia kuv li thiab twb
yog hnub tom qab ib tug tub xyom cuab thiaj los hais rau kuv tias
hnag hmo koj txiav ntsov nyuj li cas ua cas tus cua ntxhais tus kis
muab peb sawv daws xyuas.... nplua ib leeg ib poom beer thoob nplaws
li...yawg kom haus ib pas kiag xwb mas sab kawg li.....Kuv thiaj hais
rau cov kwv tij tias yog li tej zaum kuv tsis tau paub txaus yuav tau
mus kawm ntxiv hmoob tej niag dev npua cai no.

Nej leej twg paub no sim qhia saib.......vim ua li hmoob hais ib rab
teb ib tsa txuj.......ib leeg ua lawm ib yam......koj ua li koj paub
kuv ho ua li kuv paub.

Ua tsaug
.