Rau Phwvnyawmphwvnyawm-- tau ib ntus no tsis tau sib theev kub lawm, kub zuag zuag
thiab muaj ntsis xav sib theev kub lawm thiab. yog li hnub no yuav
los nrog koj sib theev kub me ntsis nawb.

yuav los tham txog koj cov lus nram qab no:

Hais txog thaum yawg LOJ lub ntees mas .....koj sim xav zoo-oo saib
puas tsim nyog cov Vaj Txwv tuag nthi tsis pub Col. Tub Pos mas xyuas
yawg maj? txawm muaj los puav lus tsis sib to taub los qhov ntawd twb
tsis yog ntawm kev neej kev tsav nad........luag tus muam twb yuav
kiag yawg Loj ntag ned es ho tsis pub mus saib no yus puas yog neeg
zoo maj........

kuv xav nug koj tias, yog koj yog ib tug kev txwj laus neeg (neutral
person) los txiav txim rau case no, no koj yuav ci li hais li koj hais
no xwb ntag los koj tseem tshuav dab tsi yuav nug/tshawb ntxiv ua ntej
koj los judge li koj cov lus hais los sawm toj no thiab mas? koj twb
tsis yog col. Tub pos thiab twb tsis yog yawg loj tsev neeg. uas li
koj puas tau pom thiab hnov kiag tus neeg twg (yog leej twg/npe hu li
cas) hais cov lus/sau muaj ib tsab ntawv tawm xa mus cob kiag rau col.
Tub pos txwv tsis pub nws tuaj saib yawg loj no mas? puas yog hnov
lus paj lus cua xwb es col. Tub pos nws ci li tsis kam mus nws xwb?
Puas yog tim vim Tub pos tau ua tej yam tsis zoo rau VP lawm es nws
txaj muag tsis kam mus nws xwb? cov questions no koj puas tau mus
tshawb kom tau cov answers/pov thawj tim khawv mas? kuv xav tias ua
ntej koj judge/txiav txim thiab hais koj cov lus saum toj no, koj yuav
tau muaj pov thawj tim khawv tso paub?

cov Lis ces yeej cim ntsoov cia caws rawv rooj me
ntxiab tos cov Vaj lawm ntag nawb.Tej zaum lawv yuav tsis npluas ib
lubtxiaj .Tiam sis los lus mas kawg yuav tau hnov thiab yuav tau lav
lwm zaus yuav tsis pub kom muaj li ntawd lawm ntag.

yog koj yeej muaj tsab ntawv/pov thawj tim khawv tias tsev xyom cuab
yeej tau txwv tiag ntag no ces yeej yog li koj hais thiab los mas.
tab sim yog hnov lus paj lus cua xwb no ces thov tsis txhob siv siv
"dev npua cai" lawm thiab os mog.

Hais txog Born lawv tus muam npaws nad.......koj sim ua zoo xav
maj.......txawm yog tus Meskas kiag los ntshai yuav tsis zoo siab
laid......luag tus tuag twb tuag lawm nrog yus hais tsis tau lus lawm
es yus ho mus hais tej lus phem-m kom yuam kom nws ris mus no puas
tsim nyog yus hais maj?

qhov no ces tej zaum nyias kuj muaj nyias kev xav thiab. ntawm kuv
mas hais ncaj, yog coj tau tej mob nkeeg mus tiag tiag mas ntshe thaum
kuv niam/txiv tuag mas ntshe kuv tseem yuav caw neeg ntiag tog qaum
pes cov muaj mob muaj nkeeg coj lawv tej mob nkeeg coj tuaj rau kuv
niam/txiv nqa nrog nws mus kom sawvdaws tej mob nkeeg zoo nev.

cov neeg xav li koj xav no mas kuv thwm hais tias yog cov neeg siab
phem lim hiam tos tsis nyhoo es ua kom luag tsev xyom cuab tau chaw ti
xwb. vim li cas thiaj hais li ntawd. vim hais tias, peb yeej paub
meej tias tias tus tuag ntawd yeej nqa tsis tau tej mob nkeeg ntawd
mus nrog nws ib zaug. tsuas lam hais kom zoo siab xwb. tab sis ua li
kuv hais nyias xav nyias ib yam. yog koj ho xav tau li los kuj yog
ntawm koj xwb. tab sis kuv hais meej rau koj tias, tus tuag los yuav
nqa tsis tau dab tsi nrog nws mus ho cov ciaj los yuav tsis zoo mob
nkeeg dab tsi nawb.

tham ntau tsawv lawm, tab sis ntshav txhob maj siab nawb. kuv tseem
cia koj txiv nomkhwv hwj cawv tseg tos ov.
.