For ທ້າວໄຂ່ມືດທ້າວໄຂ່ມືດ,

http://www.youtube.com/watch?v=65Gqozppelk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=jtA3dMb9cvU&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=uyv4I32JXBo&feature=related

ຄຳເຫັນຂອງທ່ານຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດແລ້ວ­,ນີ້ລະຄືສະພາ
ຊຶ່ງມີອົງປະກອບດ້ວຍບັນດາສະມາຊິກ­ທີ່ຊົງກຽດ ແລະ
ເປັນຕົວແທນໃນການອອກສິດອອກສຽງໃຫ້­ປະຊາຊົນ ຊື່ຫຍໍ້ວ່າ: ສ.ສ. "
ຖ້າທຸກຄົນຄິດຄືກັນໝົດ ການມີຫຼາຍຄົນບໍ່ມີປໂຍດຫຍັງ "

ການສຶກສາ ບໍ່ແມ່ນການກະກຽມເພື່ອຊີວິດ ມັນແມ່ນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງຊີວິດ ແລະ
ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ


YTK