Tsuv RogMej puas tau muaj leej twg xaav hastas yog ua le caag es peb txhajle
muaj sob lug "tsuv rog losyog tsuvrog?" Kuv kuv xaav ntau zag lawm
hab tamsis tsi paub sov tej caag lug ntawd txhawv qhov twg lug.

Nub nuav kuv nyeem txug "Hmoob Paj Tawg Teb" has pum qhov kws puab pav
txug "noj tsab". Es sob lug noog hastas, ua le ntawd, noj tsab ho
txhawv qhov twg lug hab?

Ib yog fuabtais Suav ua rog rua Moob
Ob yog Txivyawg swb rog

Qhov ib yog qhov kws Suav sawv "rog" tua Moob rua "tsuv" hli (lub kaum
ob hlis rua xyoo ntawd. [Ces, tom qaab ntawm txuj kev sisntaus sistua
txhajle dlhau moog ua "Tsuv Rog losyog Tsuvrog."]

Saib lawv le ntawd, tej laug yeej has: Suav rog, tsuv rog, rog
nyaablaaj, rog nyeebpooj, rog koosles, rog vwm, rog paajcai, rog
faabkis le tej ntawd.

Hahaha! tsuv rog kuj muaj tej tug xaav hastas 'fat lion" losyog thau u
tuabneeg ua rog nrug tsuv (real lion). Txawv kawg!
.