Re: Moob Paaj Tawg Teb Noj TsabOn Dec 1, 3:41 am, Tony <avang_...@xxxxxxxxx> wrote:
Lawv nub lawv hli.  Lub nplajteb cig lub nub hu ua Yaaj Lij.  Yeeb Lij
yog lub hli ncig lub nplajteb ua ib hli.  "Ib hnub twg, ib hlis twg,
ib xyoos twg, tseem muaj tus tsiaj los phim."

Noj tsab peb caug rua zaaj hli yog tua tsaj noj rua mo 30 kws yog hli
kawg ntawd.  Xyoo tshab kws yog luav xyoo ces dlha tsab rua nub ib.

Dlhau ntawd ces noj tsab lawv tej tsaj ntawd tej npe ces lub tsab peb
30 ho txaav moog rua lub ib hlis losyog lub ob hlis ntawd lawm hab.

Saib moog le Moob Taaj Tawg Teb, puab yeej los noj 30 tag.  Noj nub
xaus rua ntawm lub xyoo laug.  Dlha tsab yog dlha rua nub ib rua ntawm
thawj lub hli rua xyoo tshab.

"Lub caij noj tsiab, tab tom paj txiv khawb paj txiv duaj tawg sib
niab, nyem zoo zoo lawm ib tsoom Hmoob phooj ywg kwv luag siab.  Ib
xyoos los tej txob txhawj, qos puag thaum twg txog thaum no tej kev
nyuaj siab nthov plawv, puav leej muab laim pov tseg kiag, mus dhia
lawm ib cim paj tsiab ua kaj siab lug."

Saib lawv le sob lug sau toj nuav, Moob txwj Moob laug noj tsab yeej
noj muaj kuab (has meaning).  Saib lawv le peb Moob Meskas noj tsab,
peb poob lub kuab lug ntawd lawm.

Mej xaav hastas, yog tim dlaabtsi?

bawg ...nyob sabntuj no ...Hmoob feem coob lawv sibtw los ua 30 kom
tau nyiaj xwb os. Yeej tsis nco txog tej txiajntsim cov laus thaum ub
muaj cia . Zoo li no es ...ib lub zos Hmoob thiaj muaj ob lub
30 .....tseem muaj cov threat uas yuav tua neeg povtseg thiab ho.
.Relevant Pages

 • Re: What Cities Celebrate Hmong New Year at The Right Time?
  ... tebchaws 1975 los hmoob yeej tsi noj 30 tib lub sij hawm li sav. ... hlis thiab 12 hlis ntau tabsis ib cov kuj los noj 30 rau lub ib hlis ... Tej niag kev noj 30 xwb yuav noj li cas los tau vim hmoob ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Los Peb Noj Ncuav Hmoob
  ... ncuav tsuag kom ntau ntau es kuv thiaj tau noj rau lub caij peb caug ... Noj ncuav hmoob qhwv nplooj tsawb qab kawg nkaus li. ... Noj mov zuab tsuag los kuj ua rau yus lub ce, lub siab, thiab tus ... taws kom tsawg li tsawg tau rau lub caij noj tshiab no os nawb" ..... ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Keeb kwm Hmoob lub Tsiab Pebcaug
  ... khib tias pab Hmoob ib txwm los khiav lub Tsiab Pebcaug tau nyiaj ntau ... Qhov Hmoob sib txeeb noj lub Tsiab Pebcaug no tsis yog nyob Fresno ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Los Peb Noj Ncuav Hmoob
  ... ncuav tsuag kom ntau ntau es kuv thiaj tau noj rau lub caij peb caug ... Noj mov zuab tsuag los kuj ua rau yus lub ce, lub siab, thiab tus ... taws kom tsawg li tsawg tau rau lub caij noj tshiab no os nawb" ..... ... ca kuv ho thaam txug kev moog thaam hluas ...
  (soc.culture.hmong)
 • Lub suab Moob thiab Hmoob los qhov twg los?
  ... Vim peb pheej sib cav txog Moob thiab Hmoob tsis xaus li, ... lub siab puas nqig xwb. ... Yog leej twg muaj zoo tswvyim los ho hais tawm ...
  (soc.culture.hmong)