Re: Moob Paaj Tawg Teb Noj TsabOn Dec 1, 3:41 am, Tony <avang_...@xxxxxxxxx> wrote:
Lawv nub lawv hli.  Lub nplajteb cig lub nub hu ua Yaaj Lij.  Yeeb Lij
yog lub hli ncig lub nplajteb ua ib hli.  "Ib hnub twg, ib hlis twg,
ib xyoos twg, tseem muaj tus tsiaj los phim."

Noj tsab peb caug rua zaaj hli yog tua tsaj noj rua mo 30 kws yog hli
kawg ntawd.  Xyoo tshab kws yog luav xyoo ces dlha tsab rua nub ib.

Dlhau ntawd ces noj tsab lawv tej tsaj ntawd tej npe ces lub tsab peb
30 ho txaav moog rua lub ib hlis losyog lub ob hlis ntawd lawm hab.

Saib moog le Moob Taaj Tawg Teb, puab yeej los noj 30 tag.  Noj nub
xaus rua ntawm lub xyoo laug.  Dlha tsab yog dlha rua nub ib rua ntawm
thawj lub hli rua xyoo tshab.

"Lub caij noj tsiab, tab tom paj txiv khawb paj txiv duaj tawg sib
niab, nyem zoo zoo lawm ib tsoom Hmoob phooj ywg kwv luag siab.  Ib
xyoos los tej txob txhawj, qos puag thaum twg txog thaum no tej kev
nyuaj siab nthov plawv, puav leej muab laim pov tseg kiag, mus dhia
lawm ib cim paj tsiab ua kaj siab lug."

Saib lawv le sob lug sau toj nuav, Moob txwj Moob laug noj tsab yeej
noj muaj kuab (has meaning).  Saib lawv le peb Moob Meskas noj tsab,
peb poob lub kuab lug ntawd lawm.

Mej xaav hastas, yog tim dlaabtsi?

bawg ...nyob sabntuj no ...Hmoob feem coob lawv sibtw los ua 30 kom
tau nyiaj xwb os. Yeej tsis nco txog tej txiajntsim cov laus thaum ub
muaj cia . Zoo li no es ...ib lub zos Hmoob thiaj muaj ob lub
30 .....tseem muaj cov threat uas yuav tua neeg povtseg thiab ho.
.