Re: Tam sim no tog ntxhais ho tuaj thov tog tub lawmbawg Vajncuab,


Txawj yog mej cov Vaaj muaj muaj nyaj ce txhaj ua nqe tshoob ce ceev
ceev le. Thaum xyoo 1983-84 ntawd Lis Toj tuaj coj Sua lauj nyob
Colorado moog yuav ua quaspuj tsua Long Beach, CA lawm ce Sua Loj nam
hab txiv tsi kaam ce puab xaaj kom xaa nrov qaab ceev ceev ce Former
Col. Vang Fong coj Lis Toj, Vang Fong's brother in-law, tuaj thov Sua
nam hab txiv es them $5,000.00. Txij nub ntawd lug ce nqe tshoob txhaj
ce sab heev lawm.


MT

.