Re: Hmoob xov tooj cua koom phej xeebOn Apr 28, 1:40 pm, Zab <zab...@xxxxxxxxx> wrote:
Hmong-lao,

Hais txog ntawm operation popcorn ces CIA, FBI, police STATE
DEPARTMENT, HOMELAND SECURITY los yeej paub txog nawb ntawm kuv xav,
tab sis lawv yeej ua li tus neeg dig muag tsis pom es tso hmoob ua ywj
hmob siab nawb tab sis thaum tus dev vwm ntawv mus foob muaj paus muaj
ntsis rau luag lawm ces luag thiaj li yuav tau tshawb xyuas, vim yog
luag tsis tshawb ces tus dev vwm ntawv yuav muab lawv tub ceev xwm lub
qe hais tawm, luag tsis xav poob mus rau qhov no luag thiaj li yuav
tau ua raws txoj cai xwb nawb. Tsis tag li, tus ntsej muag dev no nws
twb npaj ya nyab hoom mus ntsib nplog rau lub sij hawm ib ob hnub
ntawv kiag, yog luag tsis ntes ces tus neeg taug xaiv no yuav mus foob
rau nplog liab thiab.

mouatony, and tswvyim,

 kuv tsis yog thuam neb tab sis neb ob lub hlwb muaj ntsis ua rwj
lawm, neb tsuas paub criticize xwb neb yeej contribute tsis tau ab tsi
los pab hmoob los yog txhawb lub zog losyog lub tswv yim li. nebtsis
tau paub txog kev uas meska hu ua reason ib nyuag qho me me li. chaofa
thiab hmoob txawm yuav ruam npaum cas, zoo li cas los yeej yuav tsum
tau ua, yuav tsum tau muaj txoj hauv kev, thiaj li muaj chaw mus. Neb
puas tau pom ib haiv neeg twg es ntuj cia li tso rov poog saum ntuj
los es cia li txawj ntse? Hmoob tsis tau hais tias Hmoob yuav tos ib
tug cawm seej yuav poob saum ntuj los no na, tej no yog neb ob tug
ntawm koj ntag lau.

Sinwung,
 koj twb yog ib tug ntawm pab COHR thiab txeeb ze dr yang dao, puas
yog nej pawg ntseeg yeej approved tej hauj lwm uas yawg tau ua los no
los yog nej yeej tsis paub ib nyuag qho me me ntawm dr yang dao los
txog niaj hnub no li? Ziag no ne, nej ho xav li cas ntawm yawg xwb?
Nej ho puas yuav caum yawg li qub lawm los yuav nrhiav dua txoj hauv
kev tshiab, tus coj tshiab?

yawm paj nruag yaj aka noogqejqawg aka moobsib,

 koj txawm yuav deny npaum li cas, tiv thaiv npaum li cas los kawg
state department thiab fbi twb lees lawm luag twb tsis hais tias yog
lus ib liam dag no na. Koj ho tseem yuav tseeb tshaj lawv los lawv yog
tus tseeb ma? Koj yog tus sau los yog lawv ma?

Tsis ntev no ces neeg yeej yuav mus muab tau daim original report,
tejlus kaw tseg, coj los hais, los pub rau pej xeem tau saib xwb mas
nawb. Yog tawm li no lawm ces lawv yeej tsis npog li lawm nawb.

amen

On Apr 28, 2:59 pm, Hmong-Lao <Hmlao...@xxxxxxxxxxx> wrote:On Apr 28, 2:20 pm, Born2beMhong <truelove_never...@xxxxxxxxx> wrote:

tos kuv hais tias koj yuam kev no mas--yog tseem hais li koj thiab mas
tseem yajham yuav kev loj lawm aws...rov mus nyeem Sinwung los lus
kawg rau post #23 nawb mog.

ua neeg nyob, yuav tsum cia nyuas ua nyias research hod--tabsi, yus
tsi txhob mus cuamtshuam thiab taugxais txog luag li confidential
information rau luag tus enemy los yog yuav tso lwm yam los tomtxwv
yus cov nav researchers ntawd meb.

yog tias, nyias ua nyias research ntsiag twb tos xwb--hnub twg leej
twg li xub xub built tau lub space shuttle ua yuav yas mus txog Moon
thiab Mar lawm tiag...peb twb yog ib haivneeg ned, peb cia nrog
zoosiab hlos xwb.

tos peb hos niaj hnub sib cam li no los--zoo li peb hmoob tseem ntse
ntiav dhau hwv lawm es peb pheej ua lub txias txias rau lwm pab
research li Wikileak qhov Cable thiab hmoob pheej ua rau Pajkao thiab
coob tus ntawd heev.

yog thaum pob cov Wikileak information no tag, cov neeg tuag tuag no
tsi yog zoo muab liam rau Neohom qhabnab lawm nawb...ntshe tseem yuav
yog lwm tus neeg li qhabnab yog cov feeding tej information no mus rau
lwm qhov thiaj li muaj tej Heejkas li no...

tusiab hos, yog koj muab ua twb zoo xav txog cov hmoob tsi ua yuav
ntse tsi ntse kom txaus, yuav ruam tsi ruam kom txaus no nas...

Born

PY Born2, cwjmem, sinwung, vimhlub & others,
Cas yam li nej pheej xav hais tias lub operation popcorn raug puas
tsuaj yog tim tus Hmong Leader ntawm cov lus mus hais qhia tseemfwv
xwb no mas. Kuv ho tsis xav li ntawd nawb.

Cia kuv nug kuv thiab kuv rov teb kuv li nram no. Nej mam ho nug nej
thiab rov teb nej tus kheej, es mam ntsuas seb puas tsim nyob chim rau
tus Hmong Leader ntawd.

1. Kuv puas join Nehom? No.
2. Kuv puas yog FBI? No.
3. Kuv puas xav paub txog lawv tej niag hauj lwm qab rooj no? No
4. Kuv puas lam hnov txog Newhom tej haujlwm qabrooj? Not in detail,
but yes.
5. Kuv puas hnov lus paj lus cua txog operation popcorn ua ntej lawv
yuav raug ntes? Not exactly but heard that something will happen soon.
6. Puas muaj tej yam dabtsi los qhia hais tias yuav muaj dabtsi
tshwmsim? Yes. (listhojyajvajhawjkoo......'s message)
7. Nyob hauv SCH/SCL no, puas muaj tus tuaj khav theeb txog tej xwm
txheej uas yuav tshwm sim ntawd? Yes. (Go back and do your own search)

Kuv twb tsis yog Newhom member, kuv twb tsis interest txog lawv tej
niag haumlwm qab rooj, kuv twb tsis yog FBI, tabsis kuv twb paub me me
txog lawv tej haujlwm qab rooj ntawd. Qhov no puas qhia tau hais tias
lawv tej haujlwm qabrooj ntawd yog top secret? No

Yog lawv tej niag haujlwm tsis yog top secret, ib tug CIA or FBI puas
yuav paub txog? Absolutely yes.

Yog li, puas tsim nyog pov quav rau tus Hmong Leader ntawv ib leeg ris
xwb? No.

HL- Hide quoted text -

- Show quoted text -Zab,

Kuv tsis ua politic nrog DYD..Hais qhov tseeb rau koj paub.

Peb tsuas yog txheeb los ntawm neejtsa xwb. Muaj tej yam classified
infos. los nws tsis qhia rau yus..

Txij no mus lo ntshe kuv yuav tsis txheeb yawg lawm thiab vim kuv tua
tsis taus Hmoob.
.