Re: LIS NOS ( YAJ NOS)On Oct 18, 2:19 am, nres <1sabn...@xxxxxxxxx> wrote:
Nyob zoo sawv daws, Tsoom tub kawm txuj , ntuj qub qab tsoom tij....

Nag hmo, kuv tua hnov Lis Nos lub moo ploj tau li 2 as thiv lawm. Nws
mus ntsiag to, nrog txoj kev tu siab....yam tsis pub leej twg paub,
tsis pub leej twg xa li no nawb.

Nej leej twg ho paub nws no los thov tshaj rau neb paub li no.

Nres

Nres,

Ua tsaug uas koj tau muab Lis Nos/Yaj Nos lub moo ploj tshaj tawm rau
peb sawv daws tau paub. Tu siab thiab khuv xim peb Hmoob ib tug tub
kawm ntawv qib siab thawj phaum uas tau muaj lub cibfim mus kawm txuj
kawm ci. Kuv ib txwm yeej tsis tau hnov dua lub npe Lis Nos/Yaj Nos
los dua li.

Qhov tseeb tiag, twb yog koj xav tshaj Lis Nos/Yaj Nos lub moo zoo
thaum nws tau tso peb sawv daws tseg lawd, tab sis koj kuj ho tsis
hais kiag ncaj nraim txog feem zoo ntawm Lis Nos/Yaj Nos rau sawv daws
tau nrog paub. Koj txawm cia li qhib lus caw kom leej twg paub nws no
ces ho piav tuaj no ces sawv daws thiaj tau muab Lis Nos / Yaj Nos lub
neej dig ua loj xov kem tsuab ua nyuj quav xyaw nees zis li ntawd tas
lawm. Tus piav ces kuj zoo piav, tab sis nws kuj ho tsiv mloog rau
leej puav lawm thiab.

Txawm li cas los zoo li sawv daws kuj tsuas piav li muaj, hos yeej ho
muaj raws li piav thiab xwb. Kuj ho tsis tau muaj leej twg ho yuav
tshooj lus dag lus iab liam tej yam tsis muaj tseeb rau Lis Nos / Yaj
Nos thiab sub. Raws li kuv soj ntsuam peb Hmoob tus cwj pwm kev piav
txog ib tug neeg twg ces yeej yog hais txog sab phem (negative side)
xwb. Qhov tseeb tiag, Lis Nos/Yaj Nos yeej yog ib tub pejxeem zoo,
tsuas yog tias sawv daws yeej ho tsis tau txais dab tsi txog tus txiaj
ntsim kev ua zoo ntawm Lis Nos/Yaj Nos li xwb.

Kajntug

.