Re: Demanding kuag tawgtx, kuv ho xaav has tas puab yuav nteg tsi tau tuaj yaam le puab nteg
tsi tau kuv yawg pov ib vim has tas tsi muaj phinyaag le, koj sim saib
moog saib mej tug paub los yeej has tas tsi paub,tug pum los has tas
tsi pum nua tag,hov yog peb moob txug kev taug puag loojceeb lug le,
vmged
On Sep 17, 4:36 pm, TX <Tshojxyu...@xxxxxxxxx> wrote:
On Sep 17, 11:55 am, vaajmoob <vaajm...@xxxxxxxxx> wrote:

Naag mo kuv yawg pov peb tau sib thaam, peb qhabnab tau pum zoo kuam
cov coj noj coj ua nyob huv lub lao family of Merced tawg ntxuax tug
from tug director hab tug bookeeper moog tsua taag tso cov board vim
has tas tshuav plu hwv lawm, tsi mauj internal control zoo xam ua tsua
cov nyaj nua paw taag,peb yeej paub has tas cov es nyag cov nyaj nua
yog cov kws paub txug pob nyaj noj pebcaug nua zoo. Yog mej leeltwg
xaav sau ntawv moog ces sau moog tsua:

Paul G. Yang, Board President
Houa Vang, Exceutive Director
Kai Moua,Book Keeper
855 W. 15th St.
Merced, CA 95340

Ph#209-384-7384

vmged

vmged,

One among of your guys stole.  We will find out soon.

Tx- Hide quoted text -

- Show quoted text -

.