Re: Mojkuab Ntaubntawv MoobOn Jul 23, 8:24 pm, Moobsib <mongsh...@xxxxxxxxx> wrote:
Tony,

Dlua le cov mas kuv kuj pum tas yog le koj sau lawm. Tawm sis lu
"Meejlawm" hab "Tavlog" kuv kuj tsi thoobtsib zoo lawv le koj sau ca
hab ho xaav tsi tawm txuj haulug kws yuav raug los sis yog tshaj koj
le hab.

MS

Moobsiab,

Ob qho kws koj hastas tsi tau thoobsib ntawd yog kuv txhais ntawm lug
English lug rua Moob xwb. Lulug txhaiskuab = definition ces yog:

I have walked = Kuv nyavnyuas moog lug. I have ces yog taamsim nuav;
walked yog moogkev lug lawm. Moogkev lug lawm yog meej le moob haus
cawv kws tsaa khob taagnrho ces puab hastas meej lawm. Ruaqhov lulug
meej yog taamsim nuav huas lulug lawm yog twb yog history lawm.
Yoglentawd txhajle muab hu-ua Meejlawm = Present perfect. What was in
the passt just a moment ago still have action in the present. That is
present perfect = ntu meejlawm.

Ntu tavlog = past perfect zoo yuavluag tuabyaam hab. Qhov txawv yog
nwg txuas moog rua yaam kws twb tav uantej qhov nyuas kws nyavnyuav
tav taag tsi ntev ntawd xwb. Yoglentawd nwg txhajle raug hu-ua tavlog
= past perfect. Tsi tshuav dlaabtsi khaubzig lug rua taamsim nuav
lawm. Qhov lub pevtxwv ces zoo le tej laug lub neej kws twb ua tav
rua tim lostsuas teb tau pebchaug-tsib xyoos lug nuav los tseem naj
nub ua npau-suav txug es txhajle pheej mob laajxeeb ualuajle

Nyeem, twm, caab saibseb koj puas totaub zoo tuaj.
.Relevant Pages

 • Re: Txhob Ua neej Saib Tom Qab
  ... Kuv xaav tas ntshai tub tsaa chij dlawb lawm nua? ... yog lug kawg lawm. ... Raws le kuv xauj pum zemzuag mas tog peb tig zujzug rov lug sis caav ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Pov es
  ... Hais lus yuav tsum hais kom tus. ... kaj hais lawm ces luag yuav liam tias yus yog tus neeg VWM lawm. ... Tej lus kuv hais yog kuv tshuas share cov information uas tus Niam ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Zhen, the term Miao & Meo popped up again...
  ... nyuab sab txug cov nyuas lug nuav hab. ... Nyav yog ob nub taag lug nuav, kuv saib CCTV kws yog suav tshooj tv ... meskas teb, peb siv puab txuj, peb yuav tau taug puab txuj cai es peb ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Rau Ywj Pheej Xyooj
  ... tu le nuav lawm ces tuab neeg yeej yuav xaav le caag los muaj. ... yuav tau ua tag tag kuam tuab neeg txhaj tsi xoom xaim lossis taag kev ... Peb ua tuab neeg nyob ces kawg caj hab tuag xwb, yog ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Rau Ywj Pheej Xyooj
  ... tu le nuav lawm ces tuab neeg yeej yuav xaav le caag los muaj. ... yuav tau ua tag tag kuam tuab neeg txhaj tsi xoom xaim lossis taag kev ... Peb ua tuab neeg nyob ces kawg caj hab tuag xwb, yog ...
  (soc.culture.hmong)