Re: Execution threat forces Hmong leader Vang Pao to cancel Laos tripTxajxav os txawjxav es....

Ua cas nej tej neeg professional ua muaj proof tuav rawv ntawm nej es
yuav txawj xav tag npaum es hais lus tau tej niag txhav qhe li ntawd
naj! Ua cas kuv yuav pab khuvxim koj lub sijhawm uas tau mus wasted
rau koj daim professional degree ualuaj. Ib cov neeg mas txawj xwb
tiamsi tsi ntse ib cov mas ntse xwb ho tsi txawj. Ua neeg nyob yog
lam txawj xiwb es kawm siab npaum twg los tsi ntse li ces kav tsij
nqis rooj thiab lau. Thaum koj sau ntawv tas koj puas rov qab mus
nyeem koj cov lus thiab muab ntsuas tias ib tus neeg kawm ntawv siab
li koj hais tej lus puas raug mloog no nab?

Cov neeg uas kawm tas es tsi paub cai mas yog cov neeg uas tsi muaj
kev ntse kiag li. Raws li kuv paub mas cov neeg uas nqa nyiaj tuaj
rau yawg hlob mas yeej yog lawv nrog lawv zoo lawv siab thiab muab
hauv nploojsiab tuaj. Zoo ib yam li peb cov ua ntseeg Vajtswv nawb.
Yeej tsi tau muaj leejtwg yuav peb tiamsi yog peb xav muab xwb.

Cia kuv piav koj tus mob rau koj nawb:

1. Koj khibsiab heev vim koj tsi yog ib tus thawj coj uas yuav muaj
lub peevxwm yuav los coj tau ib pab neeg coob npaum VP.
2. Koj lub zog yuav ua tsis tau kom muaj tib neeg coob thoob plaws
qab ntuj no tej nomtswv paub tau koj lub npe.
3. Koj tej lus uas koj hais tsi yog lus ntse thiab muab tsi tau neeg
lub siab

Kuv qhia rau koj, yog haistias koj ua tau li 3 yam uas kuv hais saud
ces, koj yeej raug tis npe tias koj yog ib niag neeg txawj dag noj dag
haus no thiab tiag. Tiamsi kuv ntsia kiag koj cov lus xwb peespais
maibdaib. Txawj xwb tsi ntse siv tsis tau.

Koj hais luag muaj hwjchim tsi muaj, luag hais tib los tias luag yuav
rov qab no xwb nomtswv nplog mas plhu daj tas....news tshwm txhua qhov
thiab kawg tuaj lees zoo tsi zoo txog kev uas yuav tuaj coj cov Hmoob
tim DD coj mus saib xyuas kom zoo. That is what I called
POWER....Amen?

Koj puas paub tias cov nomtswv communist hnov VP lub npe xwb muaj
peevxwm ua rau lawv cov ntshav nce tau taub hau. Thov txim rau DYD
yuav hais lus siab nws mentsis lawm tiamsi mas yog lus tseeb xwb.
Nyob rau hau teej keebkwm ntaub ntawv kawm txog kev ua tsov rog, los
yog kev ua nom ua tswv DYD lub npe will not make any head turns.

Some of my good friends in Thailand uas yog neeg Thaib uas major rau
political sience tau qhia kuv tias nyob rau hauv lawv tej kev kawm
txog kev ua rog hauv tsev kawm ntawv, lawv tau kawm tias nyob rau peb
sab Asia GVP yog ib tus thawj coj uas ntse tshaj plaws rau sab kev
tuas rog. Thiab yog ib tus tub rog uas tsheej haj tshaj plaws.
Tebchaws tub qhuas lawm es koj tseem thuam koj tus thawj coj thiab los
niag neeg RUAM.

noogdlej


On Jan 6, 10:11 am, Txawj Xav <txawj...@xxxxxxxxxxx> wrote:
Hello,

Peb cov professional no yeej paub zoo zoo lawm hais tias VP yeej ib
txwm dag cov neeg ruam noj lawv tej nyiaj.  Vim cov ruam nqa nyiaj mus
rau nws thaum lawv ua nws lub BD ces nws yuav tsum dag lawv,  hais ib
co lus kom lawv zoo zoo siab (kom lawv txhob muaj STROKE xwb).  VP
yeej paub zoo zoo lawm tias VP mus tsis tau Nplog teb thiab Thaib teb
lawm. Tab sis VP yuav tsum dag tas zag tas zog kom nws cov niag SSI/
Mental nais phoos txhob muaj mob stroke.  Tam sim no mus mas peb yuav
pom VP coob tus  SSI/Mental nais phoos mas yuav muaj mob loj, mob
stroke heev mus ntxi nawb, wait and you will see.

Peb cov tub txawj (professional) no: when we listen to VP message on
his DB party, we know that it was a big scam to get more $$$$ for his
son (Cha) to go back to LPDR to "hop hop hop hoop hoop, ab ya, ab ya
nrog cov niag poj nplog xwb nas cov yawg". Zaum no nej paub zoo zoo
lawm tias VP yeej ib tswm dag  lawm no los pod.

Txij no mus nej mam judge between VP and DYD saib leej twg yog tus
phem, leej twg yog tus hais tseeb, leej twg yog tus hais dag xwb
nawb.

I am a person with degree and live with proof, therefore, I believe a
person who has degree and has proof.  I am sure you know what I mean.
From today forward please becareful before you believe any thing Hmong
people said.

Txawj Xav

.Relevant Pages

 • Re: LIS NOS ( YAJ NOS)
  ... Zaag nuav tes peb kawg tau pum tug txiv nyuj ... yaam lug nyob ib lub tshaav tes kawg ib tug tsis ntaab tes ib tug yuav ... lawm xwb los sov nwg yeej muaj ntsis muaj kev ntswv sab rua kwv TY ... tias koj lub ordinateur tshuav cig lawm xwb las as Hahaha... ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: UN pab kev noj rau Hmoob DD
  ... Oh....es koj puas tau mus tom lawv cov Hmong festival mus yuav lawv cov ... muab cov mus thaij tim new york thiab, muab cov hmoob hav zoov tim dd ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: HIHRWs Recommendations Letter
  ... zoo li koj to taub yuav kev txog qhov kuv tau hais rau koj ... kuv rov clarify rau koj kom koj to taub. ... yuav tau tso yau txoj hauj lwm tseg xwb. ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Laura has xuv tooj cua 10/12/07
  ... koj yuav muab lim rau Hmoob Meskas no kuv ho tsis to taub qhov nod. ... Yog Nplog tiv thaiv tsis tau lawv, ua cas ho yog tim Hmoob ...
  (soc.culture.hmong)
 • Re: Ua fundraising tua muatuam thawj
  ... Tug tuab neeg lim ham noj nyoog le hov es tseem has tas tej nuav yog ... Kuv tau nyeem Laura daim post tas  tabsis ho tsi tau muaj caij los ... Kuv tsi yog MTT ib tug kwvtij los Qhabnab.. ... nej leej twg xav paub qhov tseeb, kuv yuav pab clarify tau rau nej.. ...
  (soc.culture.hmong)