Re: VIM DABTSI HMOOB THIAJ TSIS MUAJ AV NYOB?HL,

koj txoj kev xav mas yeej yog kawg kiag lawm ntag, tabsi kuv tseem tsi
tau pom zoo koj lub homphiaj li. kuv xav kom koj detail koj lub
zeemmuag no kom zoo tshaj no, kuv thiaj li paub qhov tseeb. yog tseem
tham li koj tham no xwb, ces tseem hais lus ua pajpaws li tej laus
hais xwb. peb yeej tsi ciaj tau haiv thiab txoj kev sibpab yeej tseem
nyob debheev ntawm peb haivneeg hmoob no lub ntiag tug nawb.

koj xav kom nej cov ua tij ua twb yog cov pom hmoob tej kev phem thiab
kev tsi sibhaumxeeb dhau los lawm--kom nej txhob hais lus ua pajpaws
li no lawm. es muab kiag lub tsib coj los paim rau peb coj mus xav
thiab kawm ntag, li no--ib hnub peb thiaj li yuav ciajncaig zujzus.
muaj hnub tej li tau tej qoob tej loos no noj, yog tseem hais li tej
laus es li ua npausuav li no xwb tiag, ces koj ua koj, kuv ua kev, peb
ua peb li muab tib tug cwjpwm qub no ces txog tsawg tiam tom ntej no
los--peb haivneeg hmoob no tseem yuav chimlub mes lajxeeb li qub no
nawb mog.

thanks,

Born2beHmong
.