Re: Vajtswv pab tus uas nws pab nws tus kheejOn Sep 23, 4:44 pm, dekfangkhong <dekfangkh...@xxxxxxxxx> wrote:
On Sep 21, 11:33 am, yawgdub <yawg...@xxxxxxxxxxxxxx> wrote:

Kuv tseem tsi tau nkag siab los lus Vajtswv pab tus uas nws pab nws
tus kheej no thiab yog li cas tiag. Tus uas nws twb txawj pab nws tus
kheej lawm, nws twb npluanuj lawm cais tsi tas Vajtswv yuav pab li
lawm. Tus uas nws twb pab tsi tau nws tus kheej thiaj xav tau Vajtswv
kev pab xwb. Yog tus uas nws twb pab tsi tau nws tus kheej cais
Vajtswv ho twb tsi pab thiab. Tus uas nws twb txawj pab nws tus kheej
lawm no cais ho hais tias yog Vajtswv pab no es puas yog Vajtswv yeej
pab tib neeg thiab los Vajtswv yeej tsi pab li maj?

Yog Vajtswv pab tus uas nws pab nws tus kheej xwb cais kuj qhia tau
tias Vajtswv los lus uas hais tias leej twg cia siab rau Vajtswv mas
Vajtswv yuav pab tus ntawm kuj tsi muaj qab hau li rau qhov tus uas
pab tsi tau nws tus kheej thiaj cia siab rau Vajtswv xwb.

Tsi tas li tus neeg tsi ntseeg ntuj uas muaj tswv yim thiab npluanuj
kuj yog Vajtswv pab nwg rau qhov nws pab nws tus kheeej cais kuj tsi
make sense qhov uas hais tias tus cia siab rau Vajtswv mas Vajtswv
thiaj kuv tsi tseeb li.

Phoojywg Yawg Nom/yawg Dub,

Yav puag thaum ub mas Vajtswv txoj lus hais tseg hais tias tus poj
ntsuam tso lub npib liab yog tus neeg npluanuj tshaj plaws nyob saum
Vaj tswv lub tebchaws no nawb.  Tabsis nco ntsoov hais tias yog puag
saum Vajtswv lub tebchaws uas tsi tau muaj leej twg pom li ov.

Nim no peb tuaj nyob tebchaws Miskas mas tus neeg pluag tsi tsha
qualify mus church pes tsawg lawm ov. Vim li cas thiaj hais li ntawd?
Kuv mus nyeem ntau pawg ntseeg tsab cai lijchoj mas lawv yeej teev
tseg hais tias tus active member yuav tsum yog tus : tso nyiaj 1/10
txhua lub hlis". Tso nyiaj pab church thiab participate church
activities txhua lub hlis. Kuv li kuv niag nkees nkees tsi tsha mus
church txhua asthiv, nyiaj 1/10 los tso tsi cuag ncua, ces cov xibfwb
thiab txawjlaug lawv tsuas muab kuv tso ua tswvcuab xam loos non-
active member lawm xwb ne.- Hide quoted text -

- Show quoted text -


Yawg faj

Thaum Yexus los ntiajteb no mas nws los ntshiav cov neeg txom nyem,
cov neeg muaj mob thiab cov neeg tsi muaj tus pab. Yexus coj lawv mus
rau ub rau no thiab pub rau lawv noj qhia lawv ua neej. Yog cov church
no los ntshiav cov neeg npluanuj uas pab nyiaj ntau ntau rau lawv xwb
cais kuj xu deb li lub ntuj thiab lub teb li lawm. Qhov no puas yog
lawv taug Yexus tus neev taw lossis lawv taug yawg ntxwj tus neev taw
lawm maj.

Cov xh. no nim qw rau ub rau no tiamsis kuv xav tias twb yog lawv ua
yawg ntxwj tes haujlwm lawm xwb as. Vajtswv txoj lus hais tias yawg
ntxwj yeej txawj txia ua Vajtswv cov tub khai los qhia neeg kom yuam
ke thiab no mas yog cov no lawm tiag lauj.
.